Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator Ramböll Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 840 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Järn- och motorvägar utgör effektiva förbindelser men kan samtidigt också skapa barriärer i lokala mobilitetsnätverk. Dessa barriärer leder till minskad gång- och cykeltrafik, minskad tillgänglighet till arbetsplatser och faciliteter och reducering av transporteffektivitet för samhällstjänster. Dessa effekter kan medföra negativa konsekvenser för bl.a. klimat, folkhälsa och social integration. Syftet med projektet är att ta fram en GIS-baserad metod för kvantifiering av barriäreffekter som kan användas i samhällsekonomisk bedömning av infrastrukturprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Med en kvantitativ mätmetod kan reduktion av barriäreffekter prioriteras i planering och konstruktion av motorvägar och järnvägar. Med färre barriärer kan fler välja gång och cykel i stället för bil och kan tillgängligheten förbättras i samhället. Detta är aspekter som är viktiga steg för att förverkliga en transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter och som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Planerat upplägg och genomförande

Tidigare har fyra kvantitativa indikatorer utvecklats som utgår från egenskaper av den byggda miljön. Som ett nästa steg ska värderingsprinciper utvecklas för att uttrycka indikatorernas resultat i samhällskostnader och för att relatera dem till transportpolitiska mål. Indikatorerna och värderingsprinciperna kombineras till en metod som testas i tre fallstudien i Göteborg, Halmstad och Norrköping. Den definitiva metoden kan utgöra ett komplement till trafikplaneringshandboken TRAST och Trafikverkets effektkataloger och kan på detta sätt göras allmänt tillgänglig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Diarienummer 2019-01150

Statistik för sidan