HypoCity

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

HypoCity (del A) har resulterat i att ett sektorsövergripande problem har identifierats och att en idé om hur problemet kan lösas har utarbetats. Förslaget på lösningen har vunnit gehör hos ett tjugotal intressenter inom kommun (samhällsplanering m m), fjärrvärmebolag och exploatörer/fastighetsägare. Ett flertal av dessa ingår i en konstellation som skall omvandla idé till innovation och som söker fortsatt medfinansiering från Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

HypoCitys koncept kommer vara till nytta för kommunala planerare, fjärrvärmedistributörer, exploatörer och fastighetsutvecklare men även till slutanvändaren. Konceptet kommer att ha hög replikerbarhet både inom Sverige och utomlands. Konstellationen som har formats innefattar de olika parter som ´äger frågan´ och har förmåga att utveckla och demonstrera idén. Ett avtal har utarbetats som reglerar hantering av immateriella rättigheter och nyttiggörandeaktiviteter mellan partnerna.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av SP och utförts av SP, KTH (Samhällsplanering & miljö) och IMCG, men ett tjugotal olika aktörer har varit involverade i varierande omfattning. Två workshops med fjärrvärmebolag och kommunala planerare/strateger hölls för att identifiera gemensamma utmaningar samt att skapa en gemensam problembild. Workshopparna gav en god grund för den fortsatta analytiska fasen med utveckling av mål-, behovs- och kravspecifikationer. Utöver dessa har separata möten och kontakter tagits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.