Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Diarienummer
Koordinator NOURYON PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS AB - NOURYON PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS AB, SUNDSVALL
Bidrag från Vinnova 4 389 000 kronor
Projektets löptid juni 2020 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet

Syfte och mål

Projektmålet är att utveckla, tillverka i pilotskala och utvärdera i fält ett hållbart isolermaterial för efterisolering av lägenhetshus från miljonprogrammet. Materialet ska vara kostnadseffektivt, återvinningsbart och sammansatt av gröna råvaror med minimal negativ påverkan på miljön. Projektet syftar till att vidareutveckla recept, skala upp produktion av paneler samt utvärdera materialet på ett fullskaligt modellhus i vilket energibesparingar kan mätas. Utvärdering av recirkulerbarhet och livscykelanalys ingår också i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Efter ett lyckat projekt kommer vi kunna demonstrera I) isoleringspaneler och skivor för möjliggörandet av att renovera byggnader från utsidan och med ett blueprint av en uppskalningsanläggning, II) klimatavtryck av isoleringsmaterialen i termer av direkt klimatavtryck av både material och process samt III) hållbarhetspåverkan med livscykelanalys av koldioxid samt en plan för återvinning. Då en stor del av dagens isoleringsalternativ är fossilbaserade kommer projektet kunna ge stor effekt på punkterna ovan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är strukturerat i fyra arbetspaket (APs); Optimering och uppskalning (AP1), Utvärdering av isoleringspanelerna för efterisolering av byggnader (AP2), Hållbarhet och återvinning (AP3) och Projektledning/Marknadsanalys (AP4). Följande parter ingår i konsortiet, Nouryon Pulp and Performance AB, HIPOR Materials AB, LTU, LindePac AB och MoRe Research AB. Dessa fem parter kompletterar varandra väl i kompetens, roll i värdekedjan och respektive intresseområde. Nouryon kommer organisatoriskt koordinera projektet med assistans från övriga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2020

Diarienummer 2020-01920

Statistik för sidan