Gemensam kunskapsgrund och framtidsbild som katalysator för en cirkulär omställning

Diarienummer
Koordinator Å I ÅTERVINNINGSINDUSTRINS SERVICE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Målet är att identifiera och initiera aktiviteter och åtgärder för en accelererad cirkulär omställning genom att skapa en faktabaserad kunskapsgrund och samsyn kring cirkulär ekonomi och undersöka möjliga vägar till ökad förståelse, engagemang och implementering av cirkulär ekonomi i utvalda svenska företag.

Förväntade effekter och resultat

Identifiera potentiella affärsmöjligheter och styrmedel för att öka marknad av återvunnet materialflöde. Identifiera möjligheter och behovet av spårbarhet genom märkningar kopplat till innehåll/krav på återvunnen råvara. Förslag på cirkularitetsmått baserad på återvunnet material kommer att tas fram som grund till upphandlare och myndigheter. Identifiera åtgärdsförslag för att öka lönsamheten för cirkulära materialflöden, exempelvis cirkulära affärsmodeller. Resultaten av projektet kommer att presenteras i en kort rapport och på relevanta forum och konferenser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att i princip arbeta med tre delar. Första delen arbetar vi med nätverkande och kompetensbyggande för att främja samverkan och kommunikation i värdekedjan, för att skapa en stark gemensam grundkunskap och samsyn. I del två fokusera vi på framtagning av ett populärvetenskapligt informationsmaterial med fokus på innebörden av cirkulär ekonomi och dess positiva effekter. I del tre arbetar vi för att kunna bryta ner cirkularitetsarbetet till konkreta handlingsplaner för respektive projektdeltagare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04697

Statistik för sidan