Framtida lösningar till distributionssystem för dricksvatten

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet var att bilda en konstellation av relevanta instanser som tar ett nationellt grepp om vattendistributionssystem med fokus på material i kontakt med dricksvatten och deras potentiella effekt på människors hälsa. Långsiktigt ska hälsoriskbaserade, miljöanpassade produkter för vattendistributionssystem utvecklas. Projektet har bildat en starkt konstellation, skapat internationella kontakter, skaffat sig en relevant överblick över området beträffande ansvar, materialanvändning, regelverk och risker samt identifierat framtida behov.

Resultat och förväntade effekter

En stark konstellation med relevanta aktörer bildades. Regelverk och ansvarsfördelning sågs över, och inom konstellationen råder enighet om att de måste tydliggöras. En förteckning över material i distributionsnäten togs fram och vissa riskområden identifierades, så som urlakning av bly från kranar, kunskapsluckan gällande urlakning från plastmaterial samt oklarheten kring vilka testmetoder och godkännanden som är relevanta för svenska förhållanden. En plan för att uppnå projektets långsiktiga mål att utveckla hälsoriskbaserade, miljöanpassade material sattes upp.

Upplägg och genomförande

Fokus låg på kontaktskapande och att bilda en konstellation med alla betydande svenska aktörer inom material i kontakt med dricksvatten (tillverkare, användare, myndigheter, forskningsinstanser). Parallellt har viktiga kontakter tagits i norden och EU, vilket har lett till ett planerat stormöte i Stockholm i april. En översiktlig kartläggning och översyn på regler, föreskrifter och provningsmetoder har kompletterats med praktiska tester på den metoden som används för typgodkännande av blandare, vilka gav konstellationen underlag för planering av Fas B.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.