Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Förbättrad homogenitet hos delignifierade fibrer

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & kemiteknik
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2021 - juli 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer inom BioInnovation

Syfte och mål

Delignifieringseffekter i en sulfatmassakokare kan variera med avseende på kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper hos de producerade fibrerna. Ojämna delignifieringseffekter inom flisbiten kan kopplas direkt till lokala variationer i masstransport och kan inverka på fibrernas kvalité/homogenitet. Då kemisk sammansättning direkt inverkar på fiberns egenskaper fokuserar detta projekt på att belysa hur kemisk sammansättningi i olika delar av den behandlade flisbiten varierar med tid, temperatur och kemiska förhållanden beroende på morfologi och storlek.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att generera kunskap om underliggande mekanismer bakom heterogena delignifieringseffekter och därmed öppna upp för förbättrad kvalitetskontroll samt utveckling av mer resurseffektiva processer, vilket i sin tur kommer att leda till stärkt konkurrenskraft hos svenska massabruk. I ett bredare perspektiv kommer projektet att bidra till vidare utveckling mot effektiva och diversifierade bioraffinaderikoncept samt till kompetensförsörjning och etablering av nya utbildnings- och forskningsnätverk av stor betydelse för omställning till en bioekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Karakterisering av lokala delignifieringseffekter inom en flisbit kommer att stå i fokus: flisbitar (delignifierade under varierande förhållanden) kommer att sektioneras och de individuella sektionerna ingående karakteriseras med avseende på struktur och sammansättning. Även validerande studier på industriellt delignifierade flisbitar kommer att genomföras. Information om dessa lokala variationer i struktur och sammansättning kommer att kompletteras med röntgentomografi som kommer att generarea motsvarande 3D-information om morfologiska förändringar i realtid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2021

Diarienummer 2021-02084

Statistik för sidan