Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Advanced spectroscopic speciation of hazardous metals in waste incineration ashes

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Biovetenskap och Material, Ideon Gateway
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018
Slutrapport 2018-03254_FortumWasteSolution.pdf(pdf, 312 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektet har tillämpat och undersökt potentialen i röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) för speciering av spårmetaller i aska från avfallsförbränning. Resultaten är en nyckel till hur askan skall hanteras på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Projektet har även utvecklat rutiner och hantering av askprover vid Max IV för att möjliggöra rutinanalyser vid strålröret BALDER på MAX IV. Deltagande projektpartners var Fortum Waste Solutions, Sysav, NOAH, RISE, Chalmers University och Lunds universitet/ MAX IV Laboratoriet.

Resultat och förväntade effekter

Ny lagstiftning för klassificering av bottenaska från avfallsförbränning har resulterat i man idag antar att den farligaste formen av zink och koppar formas - om inte annat bevisats. XAS är en av få metoder som identifierats som lämplig för att bestämma förekomstformenen av spårmetaller i askan. I projektet har XAS utvärderats och ny kunskap om förekomstformer genererats. Projektet har bidragit till att XANES i framtiden ska kunna bli industriellt gångbar för rutinanalyser av aska.

Upplägg och genomförande

I projektet implementerades XAS på totalt 16 askor från avfallsförförbränning, för vilka absorptionskanten av Zn, Cu och Pb mättes. Utöver dessa mätningar ingick uppbyggnaden av ett öppet referensbibliotek. Totalt mättes XAS-spektra för 43 relevanta kemiska föreningar som köpts in eller syntetiserats för ändamålet. XANES bedöms ha hög potential för att bestämma förekomstformen i askorna för Zn och Cu under förutsättningen att ytterligare referenser identifieras och inkluderas i biblioteket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 maj 2020

Diarienummer 2018-03254

Statistik för sidan