Advanced spectroscopic speciation of hazardous metals in waste incineration ashes

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Biovetenskap och Material, Ideon Gateway
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att tillämpa och undersöka potentialen i röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) för bestämning av förekomstformer av spårmetaller i aska från avfallsförbränning, och på så sätt tillhandahålla indikatorer för hur askan skall hanteras på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Det långsiktiga målet med projektet är även att utveckla exakta och snabba rutinanalyser vid strålröret BALDER på MAXIV för askprover. Medverkande är Fortum Waste Solutions, Sysav, NOAH, RISE, Chalmers Tekniska Högskola,samt MAX IV.

Förväntade effekter och resultat

Industrin som hanterar avfall är ansvarig för att användningen av förbränningsaska inte medför några miljöfaror. Ny EU-lagstiftning gör att detta krav har skärpts ytterligare genom att klassificeringen ska ske baserat på de farligaste möjliga föreningarna - om inte annat bevisats. XAS är en av få metoder som är lämplig för att bestämma förekomstformen av de toxiska spårmetaller som finns i askan och om projektet är framgångsrikt kommer de rutiner som utvecklas skapa stort värde i vår strävan mot en hållbar och resurseffektiv återvinning / bortskaffande av aska.

Planerat upplägg och genomförande

Kärnan i detta projekt är XAS-studierna av förbränningsaska som kommer att utföras vid strålröret BALDER vid MAX IV. Utöver själva mätningarna ingår det fler delar i projektet. Dessa är: (i) provtagning av aska, bearbetning av askproverna och förkarakterisering; (ii) skapa ett bibliotek innehållande referenser av kemiska föreningar, utvalda baserat på litteraturstudier och kompetens hos projektpartners, och som är kritiska för tolkningen av XAS-spektra; (iii) metodutveckling för bestämning av spårmetallers förekomstform i aska med XAS.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 oktober 2018

Diarienummer 2018-03254

Statistik för sidan