Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering

Publicerad: 16 juni 2022

Fem strategiska innovationsprogram får efter en omfattande utvärdering fortsatt finansiering. De fem programmen är Drive Sweden, InfraSweden2030, Medtech4Health, Smart Built Environment och RE:Source.

Utvärderingen som gjordes under 2021 visar att programmen har bidragit till bred samverkan och stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltagit och till mobilisering och förnyelse av deras respektive områden. Utvärderingen genomfördes av Faugert & Co i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society.

De fem programmen är:

  • Drive Sweden inom hållbara mobilitetslösningar
  • InfraSweden2030 inom transportinfrastruktur
  • Medtech4Health inom medicinteknik
  • Smart Built Environment inom samhällsbyggnad
  • RE:Source inom hållbar materialanvändning

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år och detta är den tredje omgången av sexårsutvärderingar. Totalt har nu 16 av 17 strategiska innovationsprogram sexårsutvärderats.


Om strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation som ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.  Programmen kan få finansiering i upp till 12 år och totalt ligger den offentliga finansieringen på åtta miljarder kronor, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år.

Frågor?

Claes de Serves

Handläggare

+46 8 473 32 21

Senast uppdaterad 16 juni 2022

Statistik för sidan