Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn

Sverige har mycket gott internationellt renommé när det gäller hållbara lösningar på vattenområdet. Men svenska lösningar och system för vattenförsörjning och sanitet för olika förutsättningar kan i ännu större utsträckning än i dag bli internationella förebilder. Staten, myndigheter och kommuner behöver se vattnet som en investering i välfärd.

Fungerande VA-försörjning levererar social och ekonomisk hållbarhet och bidrar till ekologisk hållbarhet. Men rent vatten är ingen självklarhet. Försörjning med dricksvatten och sanitet hör till de allra största utmaningarna globalt. Sverige har innovativa företag med FoU-verksamhet nationellt, och svenska aktörer kan ta fram lösningar som blir framgångsrika exportprodukter och skapar många nya arbetstillfällen i Sverige. I dag exporteras svenskt vattenkunnande för cirka sex miljarder kronor per år, och tillväxtpotentialen är mycket stor.

Agendans mål är att utveckla hållbara vattensystem:

 • tillgång till långsiktigt säkert dricksvatten
 • klimatanpassning av städernas vattensystem
 • avloppshantering utan risk för utsläpp och smittspridning.

Målen ska nås genom att:

 • tjänster och produkter som klarar ett förändrat kilmats krav på råvattenskydd och beredning
 • effektivare förnyelse av dricksvattennätet
 • större medvetenhet i samhället om vattnets långsiktiga värde.

Med tanke på det långsiktiga perspektivet i VA-branschen är det mycket viktigt att skapa en innovationskultur där man ser nya möjligheter. Det behövs bland annat

 • tydliga krav från myndigheterna
 • samverkan mellan kommunala VA-organisationer i innovationsupphandling
 • stärkt internationellt samarbete
 • fler test- och demonstrationsanläggningar
 • högkvalitativ forskning och utveckling från universitet, högskolor och institut med utökad medverkan från näringslivet och minskat avstånd mellan forskning och industri.

Det behövs ett omfattande samarbete mellan VA-organisationer, akademi, forskningsinstitut, företag och myndigheter på olika nivåer. Genom Svenskt Vattens satsningar inom högskoleprogram har samverkan mellan universitet, högskolor, VA-organisationer och näringsliv etablerats med stor styrka. En annan viktig plattform är Nationellt nätverk för dricksvatten under ledning av Livsmedelsverket. Branschorganisationen Varim samlar entreprenörer, konsulter och produktleverantörer inom svensk vattenrening.

Läs agendan

Agenda Vattenvisionen

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan