Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården

Stängde den 2 november 2021 kl 14:00

När nya biologiska läkemedel tas fram är det angeläget att hälso- och sjukvården blir involverade tidigare i värdekedjan. Det är också angeläget att nya biologiska läkemedel som tas fram blir tillgängliga för sjukvården och i förlängningen för patienterna. I den här utlysningen välkomnas innovativa projekt där forskare, företag och sjukvård samarbetar för att ta fram, förbättra och/eller tillgängliggöra biologiska läkemedel.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vi välkomnar ansökningar från innovativa samarbetsprojekt som ska ta fram eller förbättra biologiska läkemedel och/eller göra biologiska läkemedel enklare att använda/lättillgängliga inom sjukvården och för patienterna.

Vem kan söka?

I ansökan ska minst två projektparter ingå, en organisation inom hälso- och sjukvården samt ett företag. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut eller patientföreningar kan med fördel delta men det är inget krav.

Hur mycket kan ni söka?

Ett projekt kan söka maximalt 5 miljoner kronor under två till tre år.

Viktiga datum

Är du intresserad av det här erbjudandet? Boka redan nu in informationsmöte måndag 6 september klockan 10. På mötet berättar utlysningsteamet mer om utlysningen och svarar på frågor. Mötet kommer att genomföras i Teams. Du deltar genom länken nedan. 

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Med detta erbjudande vill vi utveckla och förbättra biologiska läkemedel i samarbete med hälso- och sjukvården för att ytterligare stärka Sveriges position inom biologiska läkemedel. 

   Nästa generations biologiska läkemedel innebär komplexa utmaningar där hälso- och sjukvården behöver vara involverade tidigt i värdekedjan. Det är också angeläget att nya biologiska läkemedel blir tillgängliga för sjukvården och patienterna. I den här utlysningen välkomnas innovativa projekt där forskare, företag och sjukvård samarbetar för att ta fram, förbättra och tillgängliggöra biologiska läkemedel.  

   I ansökan ska minst två projektparter ingå, en organisation inom hälso- och sjukvården samt ett företag. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och patientföreningar kan med fördel delta, men det är inget krav. En av dessa parter ska vara huvudsökande (koordinator). Parterna ska ha utarbetat projektförslaget gemensamt. 

   Ett projekt kan söka maximalt fem miljoner kronor under två till tre år. 

  • Utlysningen syftar till att ge Sverige en ledande roll inom området biologiska läkemedel genom att stärka samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och forskning. Samverkan ökar möjligheterna för hälso- och sjukvården att ta emot nya biologiska läkemedel, ökar kopplingen mellan forskning och behandling, liksom utvecklingen av ny diagnostik och individanpassade behandlingsstrategier. I denna utlysning sätter vi särskilt fokus på nya individanpassade behandlingar av mycket svårt sjuka personer.

   Vi söker projekt i olika steg i värdekedjan, exempelvis:

   • i tidig fas där nya eller befintliga biologiska läkemedel utvecklas för att förbättra användningen, minska biverkningar och därmed öka patientnyttan.
   • i syfte att utveckla processer för att effektivisera tillverkningen eller öka tillgängligheten.
   • i senare fas för att förbättra formuleringar eller distributionssystem som underlättar för hälso- och sjukvården och patienten.


   Nästa generations biologiska läkemedel innebär en komplex utmaning där såväl industriell som klinisk kompetens behövs redan i definitionsfasen av forskningsutmaningen. Projekten ska bidra till bättre och effektivare biologiska läkemedel och öka tillgängligheten för hälso- och sjukvården. Det finansiella bidraget från Vinnova till hälso- och sjukvårdsparten ska göra det möjligt att frigöra resurser så att en aktiv samverkan kan ske.

   Projektet ska vara av generell karaktär. Innovationen ska ligga i generella metoder, tekniker eller plattformar, och resultaten ska vara överförbara till andra projekt som ska kunna dra nytta av den nya kunskapen.

   Ett biologiskt läkemedel avser här ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung. Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.  

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar. 

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030, som ett mål i sig men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv. 

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet (se avsnitt Bedömning av inkomna ansökningar och aktörskriteriet).

   En annan viktig aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön och/eller genusaspekter som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”.

   I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under potentialkriteriet (se avsnitt Bedömning av inkomna ansökningar).

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030 som ett mål i sig, men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • Det ena perspektivet handlar om att både kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över projektet på ett jämställt sätt.
   • Det andra perspektivet handlar om att projektet analyserar och tar ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Jämställd innovation för dig som söker finansiering

  • Projekt ska bestå av minst en hälso- och sjukvårdsorganisation samt minst ett företag. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och patientföreningar kan med fördel vara med men det är inget krav. En av dessa parter ska vara huvudsökande (koordinator). Parterna ska ha utarbetat projektförslaget gemensamt.

   Ett företag som är bidragsmottagare ska vara registrerat som ett aktiebolag i Sverige med aktiv verksamhet inom forskning och utveckling samt affärsverksamhet.

   Internationella parter är välkomna att delta i det föreslagna projektet, men kan inte vara projektets koordinator. Organisationer registrerade utanför Sverige måste ha en filial eller ett driftställe i Sverige för att kunna motta bidrag.

   Om behov finns kan lämpliga forsknings- och innovationsinfrastrukturer användas, för att tillföra kompetens och nätverk, men dessa kan inte vara koordinator.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Inom denna utlysning finansieras aktiviteter inom samarbetsprojekt av typen ”Industriell forskning” eller ”Experimentell utveckling”, enligt definition i Vinnovas stödförordning.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   Följande kostnader är stödberättigande:

   • Personalkostnader
   • Kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och under den tid som de används för projektet 
   • Kostnader för konsulter och licenser m.m.
   • Övriga direkta kostnader
   • Indirekta kostnader

   Mer information om villkor, begränsning och omfattning för respektive kostnadsslag nämnda ovan finns att läsa i Anvisning till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader.

   Stödgrunder

   Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER)

   Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Läs mer om statligt stöd på vår webbplats.

   Med ekonomisk verksamhet menar vi all verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad. Detta oberoende av rättslig ställning, hur verksamheten finansieras och om enheten upprättats i vinstsyfte eller ej. Avgörande är vilken typ av verksamhet som bedrivs, inte bolagsform.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel (stödnivå) av en organisations stödberättigande kostnader som får täckas genom bidrag. Stödnivån beror på organisationens storlek och karaktären hos de projektaktiviteter som utförs.

   Bidrag beviljas enligt Vinnovas förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER).

   Följande stödgrunder kan användas för de organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet:

   Industriell forskning: ”planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Detta inbegriper skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system, och kan inbegripa byggande av prototyper i laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerade gränssnitt till befintliga system och till pilotverksamhet, om detta är nödvändigt för den industriella forskningen, särskilt för allmän teknikvalidering”.

   Experimentell utveckling: “att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Detta kan också inbegripa t.ex. verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster. Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta, Detta kan omfatta utveckling av en kommersiellt användbar prototyp eller ett pilotarbete som med nödvändighet är den slutliga kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för att endast användas för demonstration och utvärdering. Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.”

   Stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

   Små företag kan söka bidrag enligt 2 § förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation och kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Innan sådant stöd kan beviljas måste ett intyg om stöd av mindre betydelse skickas in till Vinnova. Detta görs i samband med ansökan. Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren. Mer information finns på vår hemsida Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag) under rubriken Stöd av mindre betydelse.

   Bidrag som inte utgör statsstöd

   Organisationer som bedriver icke-ekonomisk verksamhet kan beviljas bidrag som inte utgör statsstöd när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet.

  • I den här utlysningen kan varje projekt söka maximalt 5 miljoner kronor.

   Projekttiden kan vara mellan 2 och 3 år.

   Utlysningens preliminära budget är max 50 miljoner kronor.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projekt ska bestå av minst en hälso- och sjukvårdsorganisation samt minst ett företag med forskning och utveckling i Sverige
   • Koordinatorn är en svensk organisation och utgörs av en part från hälso- och sjukvården, ett företag eller en forskningsorganisation.
   • Projektparterna är juridiska personer.
   • Företag som söker bidrag ska vara registrerat som ett aktiebolag.
   • Ansökan är på svenska eller engelska.
   • Ansökan innehåller alla obligatoriska bilagor enligt avsnitt (10) Så här ansöker ni, skrivna i de obligatoriska mallarna inom ramen för angivet maximalt antal sidor.
   • Ansökan innehåller inga bilagor utöver de obligatoriska bilagorna som tillhandahålls av Vinnova.
  • Vad bedömer vi?

   Ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas på följande tre kriterier, som vart och ett består av ett antal delkriterier:

   Potential

   • Projektets relevans i förhållande till utlysningens syfte och programmets effektmål (se bilaga)
   • Projektets potential att bidra till förbättrad hälso- och sjukvård och/eller värde för patienten
   • Projektidéns nyhetsvärde och grad av nyskapande
   • I vilken omfattning projektet ökar samverkan mellan hälso- och sjukvård och industrin
   • I vilken utsträckning som projektidén är inriktad på generiska lösningar och brett tillämpbar kunskap
   • Vetenskaplig kvalitet i frågeställning och metod samt potential att bidra till nya framsteg
   • Projektresultatens potential att bidra till ökad jämställdhet

   Aktörer

   • Kunskap, kompetens och erfarenheter hos medlemmarna i projektgruppen; i synnerhet hos projektledaren och andra nyckelpersoner
   • Tillgång till relevant kompetens i projektgruppen, avseende exempelvis klinisk kompetens, teknik, affärsmodeller och vetenskap
   • Aktörernas förmåga att beskriva och förhålla sig till konkurrenter och samarbetsmöjligheter, både nationellt och internationellt
   • Projektparternas engagemang i projektet, med arbetstid och andra resurser
   • Förekomst av ny samverkan, mellan projektparter som inte tidigare har samarbetat
   • Engagemang av slutanvändare och andra som kan dra nytta av projektresultaten
   • Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

   Genomförbarhet

   • En projektplan som tydligt beskriver hur angivna aktiviteter ska genomföras
   • Planer och aktiviteter som visar på alla parters engagemang, delaktighet och inbördes kommunikation
   • Projektets aktiviteter, tidplan och milstolpar är realistiska och relevanta i förhållande till vad som krävs för att nå förväntade resultat
   • Rimlig budget samt trovärdighet i finansiering och tillgång till andra resurser för genomförandet
   • Relevans och trovärdighet riskanalysen
   • En trovärdig plan för implementering och användning av projektets resultat
   • Etiska överväganden, där sådana är relevanta
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen
  • Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.

   De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas av internationella experter.

   De högst rankade projektförslagen kallas till intervju, vid vilken minst en representant från varje projektpart och andra nyckelaktörer förväntas delta. Intervjuerna syftar till att klargöra eventuella oklarheter i ansökningarna och tydliggöra samverkan mellan deltagarna i projektet.

   Resultatet från intervjuerna bildar tillsammans med tidigare bedömningar underlag för rekommendation till beslut.

   Vinnova förbehåller sig rätten att ha ett portföljperspektiv vid urvalet av ansökningar som rekommenderas till beslut.

   De formella besluten fattas och kommuniceras till sökanden av Vinnova.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av Vinnovas förordning SFS 2015:208]. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   Projektet ska vara representerat av minst en Projektpart i de programkonferenser, seminarier och nätverksträffar som anordnas inom programmet Biologiska läkemedel. Kostnad för sådan medverkan är stödberättigande.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär på Vinnovas Intressentportal, som nås via www.vinnova.se. Där laddar ni även upp följande bilagor:

   Projektbeskrivning

   Projektbeskrivningen får maximalt uppgå till 10 enspaltiga A4-sidor i stående format, med 12 punkters svart text. Referenser till webbsidor och liknande information kommer inte att beaktas.

   CV-bilaga
   CV-bilagan ska omfatta CV för projektledaren, en representant för varje projektpart och andra nyckelpersoner i projektet. Varje CV får omfatta högst 1 A4-sida, skriven i 12 punkters svart text.

   Alla projektparter måste ingå i CV-bilagan, även projektparter som inte söker bidrag.

   Budget

   Projektets budget ska redovisas i Intressentportalen. Dessutom ska en separat budgetbilaga fyllas i. Alla projektparters budget måste redovisas, även budgeten för projektparter som inte söker bidrag.

   Intyg om stöd av mindre betydelse ska signeras och bifogas i ansökan för de aktörer som söker sådant. Se mer information under avsnitt (6) Vad finansierar vi. Det är obligatoriskt att använda mallen som Vinnova tillhandahåller på utlysningens webbsida. Det är inte tillåtet att ändra typsnitt, teckenstorlek eller formatering.

   Bilagornas omfattning får inte överskrida vad som ovan anges och inga ytterligare bilagor får bifogas.

   Mallar för bilagor finns längre ner på utlysningssidan.

  • Bakgrund

   Den svenska regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet uppdraget att i samverkan utforma ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.

   Forskningsprogrammet är en del i regeringens strategiska satsning på life science (livsvetenskap) som samlat ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar, stärka Sveriges position som ledande land inom forskning och utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

   Programmet kommer att sträcka sig över en period på åtta år (2016 - 2023) och har en budget på 320 miljoner kronor. Privat medfinansiering motsvarande indikativt 25 procent ska ingå i programmet.

   Inom programmet har en projektutlysning – Utveckling och produktion av biologiska läkemedel – med två ansökningstillfällen (2016 och 2017) samt en centrumutlysning – Centrum för Utveckling och Produktion av Biologiska Läkemedel – med ett ansökningstillfälle (2017) hittills genomförts.

   Syftet med programmet är att utveckla Sverige till ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

   Programmets effektmål

   • att bygga upp en stark kunskapsbas kring biologiska läkemedel
   • att stärka hälso- och sjukvårdens möjligheter att ta emot nya biologiska läkemedel
   • att öka Sveriges attraktionskraft som samarbetspartner och för investeringar inom forskning, utveckling och innovation för framtidens biologiska läkemedel
   • att öka konkurrenskraften hos företag i Sverige, i ett internationellt perspektiv
   • att öka samverkan mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård
   • att utveckla mer effektiva metoder för produktion av nästa generations biologiska läkemedel

   Effektlogik

   Effektlogiken visar vad vi vill åstadkomma med de satsningar som görs inom programmet. Resultat visar vad vi vill se under respektive satsning och strax därefter. Kortsiktiga effekter visar vad som bör uppnås efter cirka 5 år och långsiktiga effekter efter cirka 10 år.

   Resultat

   • Publikationer i högkvalitativa tidskrifter
   • Förbättrat samarbete mellan akademi, industri och hälso- och sjukvården
   • Patentansökningar
   • Nya plattformar för produktion av biologiska läkemedel
   • Nyskapande teknik för utveckling och produktion av biologiska läkemedel

   Kortsiktiga effekter

   • Svensk forskning är internationellt erkänd för att vara excellent
   • Nya sätt att arbeta implementerade, vilket leder till effektivare överföring av resultat till hälso- och sjukvården
   • Effektivare metoder implementerade för utveckling och produktion av nästa generations biologiska läkemedel
   • Nya system för produktion av biologiska läkemedel

   Långsiktiga effekter

   • Sverige är ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel
   • Sverige erhåller nya investeringar och samarbeten inom området biologiska läkemedel
   • Hälso- och sjukvården är väl förberedd för att ta sig an nya biologiska läkemedel
   • Svenska företag ökar sin konkurrenskraft inom området biologiska läkemedel
  • Datum
   Ändring
   31 aug 2021

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Mats Jarekrans

  Utlysningsansvarig, Vinnova

  +46 8 473 31 85

  Jesper Orhammar

  Handläggare, Vinnova

  +46 8 473 31 53

  Therese Porsklint

  Administratör, Vinnova

  +46 8 473 30 28

  Abraham Mellkvist-Roos

  Vetenskapsrådet

  +46 76 525 76 13

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2021-03168

  Statistik för sidan
  Skriv ut