Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin

Vi söker innovationsprojekt som tar fram förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut men även ha ett systemperspektiv och adressera fler perspektiv kopplade till den fysiska miljön. Behovsägare ska involveras och projekten kopplas till konkreta fysiska platser. Vi efterfrågar projekt som kan ta fram modeller, skisser och prototyper kopplade till fysiska platser i städer och samhällen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vi efterfrågar framåtblickande, tvärdisciplinära och platsspecifika innovationsprojekt som visar på hur framtidens attraktiva städer och samhällen kan se ut i svensk kontext, där vi lever hållbart samt känner oss trygga och trivs.

Vem kan söka?

Offentlig och ideell sektor, näringsliv och forskningsorganisationer. Projektet ska ha minst två parter varav en projektpart ska vara behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Projekten kan söka minst 1 och maximalt 5 miljoner kronor i bidrag från Vinnova. Projektlängd är maximalt 2 år. Budgeten för utlysningen är totalt 25 miljoner.

Vill du vara med och skapa framtidens attraktiva livsmiljöer?

Med denna utlysning vill Vinnova möjliggöra för aktörer att ta fasta på de nya idéer och förutsättningar som har skapats genom den samhällskris som har pågått sedan mars 2020 och ta tillvara dem för att skapa ett mer hållbart, attraktivt och resilient samhälle.

Coronapandemin har synliggjort svagheter och orättvisor i samhället, bland organisationer och i system. Innovation och utvecklad kunskap behövs för att lösa samhällsutmaningar som pågående klimatförändringar, växande sociala klyftor och för att möta trender som förändrade konsumtionsmönster och beteenden. Pandemin har öppnat ett möjlighetsfönster för att tänka om kring hur vi människor vill leva, bo och röra oss i samhället samt hur vi gestaltar, bygger, förvaltar och använder vår bebyggda miljö.

Beteendeförändringar som ökad näthandel, hemarbete och även demografiska förändringar som nya flyttmönster fanns redan innan pandemin men är nu än mer aktuella. Pandemin visar att en snabb omställning av policy, beteenden, rörelsemönster och ny, innovativ användning av vår bebyggda miljö är möjlig. Några exempel på omställning kan vara

 • mässlokaler byggs om till fältsjukhus
 • nya mötesplatser skapas utomhus
 • food trucks får utökade platser
 • bilfria gator införs med rekordfart i flera städer i hela världen
 • butikernas skyltfönster blir tillfälliga konstutställningar
 • restauranger flyttar utomhus.

Innanför samma väggar, gaturum och utemiljöer ryms nu en helt annan tillvaro för många människor.

Utlysningen är delvis inspirerad av EU-initiativet  New European Bauhaus : beautiful, sustainable, together. (europa.eu)

Viktiga datum

 • Presentation från informationsmötet

  Läs gärna presentationen från informationsmötet, den innehåller mer information.

  Presentation från informationsmötet 14 juni 2021

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  + 4684733010

  Thomas Bergendorff

  Handläggare

  + 4684733007

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01949

  Statistik för sidan