Utvärdering strategiska innovationsprogram

Första utvärderingen av Processindustriell IT och Automation, Produktion2030, Gruv- och metallutvinning, Lättvikt och Metalliska material

Utgiven
2016-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2016:10
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-56-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
46
Författare
Darja Isaksson - Future Transparent AB & Christopher Palmberg – Tekes, Finland
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2015-07061
Ämne
Material, Produktion

De strategiska innovationsprogrammen ska genom samverkan inom områden, som är strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Syftet med programmen är att uppnå nationell kraftsamling av kompetens, stimulera till nya innovationsinvesteringar, nya samarbeten, nya nätverk med gemensamma mål för internationell konkurrenskraft.

Totalt har 16 program startats i tre omgångar. De första fem programmen har under 2016 genomgått en första 3-årsutvärdering. Samtliga program startades under 2013. Huvudsyftet med den första 3-årutvärderingen är att utvärdera etableringsfasen och ge en belysning av och en förståelse för programmens styrkor och förbättringspotential. Resultatet av utvärderingen presenteras i den här rapporten. Utvärderingen är betydelsefull genom att den tillhandahåller värdefulla rekommendationer som kan förbättra programmens fortsatta genomförande. Programmen ska på sikt utvecklas mot en starkare internationell position och konkurrenskraft för att stärka svenska styrkeområden.

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning på aktörsdrivna program mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Se även "Utvärdering strategiska innovationsprogram - Första utvärderingen av Innovair, BioInnovation, IoT Sverige, Smartare Elektroniksystem, SIO Grafen och Swelife" (Vinnova Rapport VR 2016:10).