Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Redovisning av regeringsuppdrag (U2015/1362/F) – gemensam analys från Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova. Utgivare: Vetenskapsrådet

Utgiven
2015-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
978-91-7307-301-1
ISSN
Antal sidor
38
Författare
Pris
Utgivare
Vetenskapsrådet
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova, Forsknings- och innovationsmiljöer

Regeringen gav i mars 2015 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att inkomma med analys som ger underlag till regeringens forskningspolitik.

Underlaget har tagits fram gemensamt av myndigheterna, med Vetenskapsrådet som samordnare, och redovisar myndigheternas gemensamma analys och rekommendationer till förändringar som kan bidra till att styra mot de forskningspolitiska målen; att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Myndigheterna har också lämnat egna analyser som underlag till regeringens forskningspolitik.

Läs mer om Vinnovas underlag i "Innovation för ett attraktivare Sverige" (Vinnova Information VI 2015:07)

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2102 kB)

Senast uppdaterad 6 mars 2018

Statistik för sidan