Tekniköverföring till SMF

Diarienummer 2014-05507
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 6 650 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030

Syfte och mål

Det övergripande syftet med Instrumentet Små och medelstora företag (SMF) är att öka företagens konkurrenskraft genom att ge dem tillgång till ny teknik, ny kunskap och nya metoder som skapats inom FoI-projekten inom Produktion2030. Syftet i projektet har varit att: - öka antalet företag som använder resultat från FoI-projekten - öka antalet små och medelstora företag kopplade till Produktion2030 Målet har varit att paketera delresultat i FoI-projekten och överföra dessa till arenor för vidare spridning till SMF samt att göra dem tillgängliga via bland annat hemsida.

Resultat och förväntade effekter

Utfall: - 15 av 18 aktuella FoI-projekt har paketerat delresultat avsedda för SMF. - Konceptet TeknikWorkshoppar, där SMF tillsammans med forskare konkret fått kunskap om och testat resultat från FoI-projekt, är framtaget, testat och utvärderat tillsammans med IUC Sverige, för bredare spridning 2017. - Medverkan vid aktiviteter hos ytterligare arenor, totalt 1500 deltagare vid aktiviteter som projektledningen medverkat i, merparten tillsammans med FoI-projektens forskare. - Ökad synlighet för SMF av FoI-projektens resultat i samband med ökat nyhetsflöde på hemsidan.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att paketera delresultat från FoI-projekt. Detta har skett i form av workshoppar, skrifter, appar, filmer, digital utbildning och guidelines/lotsar. Arenor att samverka med kring spridning till SMF har identifierats och kontakter har skapats. Projektet har medverkat vid seminarier för att berätta om programmet och FoI-projektens resultat. Konceptet TeknikWorkshoppar har utvecklats tillsammans med IUC Sverige, där forskare och företag möts kring frågeställningar kopplade till aktuellt FoI-projekt. Nyhetsflödet på hemsidan har ökats.

Externa länkar

Produktion2030s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.