Svensk innovativ småskalig kraftvärme för underutnyttjade askrika bränslen med global tillämpning

Diarienummer 2018-00389
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Energi och Cirkulär Ekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra en resurseffektiv småskalig biokraftvärmeproduktion genom globalt utnyttjande av askrika restprodukter från jordbruket och samtidigt möjliggöra produktion av aska lämpad för uppgradering till värdefulla produkter. Målet är att öppna möjligheter för mer effektiv användning av askrika biobränslen för elproduktion och initiera en utveckling mot omfattande utnyttjande av dessa möjligheter.

Förväntade effekter och resultat

- Aktörernas behov i Sverige, Kambodja, Kina och Vietnam har identifierats. - Applikationer med mest lovande potential har identifierats; - Behov och förutsättningar för introduktion på en global marknad har kartlagts; - Relevanta aktörer för ytterligare innovationssamarbete har engagerats i projektet. - Ett utkast till konsortieavtal om immateriella rättigheter finns tillgängligt. - Tänkbara lokaliseringar och värdar för demonstrationsanläggningar i Sverige och utomlands har identifierats - En plan för vidareutveckling och genomförande av lösningen har formulerats.

Planerat upplägg och genomförande

Inom initieringsfasen skall kravspecifikationer för aska som skall utnyttjas för återvinning av fosfor eller för framställning av kiseldioxid med hög renhet definieras. Marknadsförutsättningarna skall studeras ytterligare och tänkbara platser och värdar för demonstrationsanläggningar i Sverige och utomlands identifieras. Projektplan och budget för fortsatt verksamhet inom ett samverkansprojekt syftande till ett följdinvesteringsprojekt omfattande fullskalig demonstration, skall utarbetas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.