Storskalig produktion av Appethyl 2 för biologisk aptitkontroll

Diarienummer
Koordinator SwePharm AB
Bidrag från Vinnova 1 909 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

Syfte och mål

Idag betraktas över 2 miljarder människor som överviktiga globalt sett och ca en fjärdedel av dessa anses lida av fetma. Projektet utgår från gröna blad som råvara för en grupp produkter med vetenskapligt dokumenterade effekter inom applikationsområdet aptitreglering och viktkontroll. Svårigheten är att framställa den aktiva ingrediensen med sådan renhet att konsumentprodukterna kan distribueras på ett enkelt sätt. Målet är att sänka dagsdosen från 5 till 2 gram vilket skulle innebära att konceptet för aptitreglering inom den biobaserade ekonomin kan vidgas.

Förväntade effekter och resultat

Labförsök har visat att det är möjligt att avsevärt koncentrera ingrediensen under tillverkningen med nya sätt att lösa två processteg. Projektet antar utmaningen att skala upp dessa resultat i pilotskala. Uppskalningen förväntas leda till definition av nya tekniker för produktion av den aktiva ingrediensen i stor skala. I och med innovationen skapas helt nya förutsättningar för produkten att växa som ingrediens i livsmedel vilket öppnar upp för nya marknader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan GreenLeaf Medical AB, SwePharm AB och Lunds universitet. Aktiviteterna har delats in i arbetspaket inom områdena: Uppskalning av process, Verifiering av ingrediens och Konsumentprodukter & marknadsutveckling. SwePharms huvudansvar är att skala upp processen. GreenLeaf Medical och Lunds universitet kommer att verifiera den storskaliga produktionen av ingrediensen. GreenLeaf Medical ansvarar också för att resultaten omsätts i nya produkter och applikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 september 2018

Diarienummer 2018-02745

Statistik för sidan