Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stadslabbet - en AR-baserad app för medborgardriven dialog och samskapande.

Diarienummer
Koordinator Utopia arkitekter AB
Bidrag från Vinnova 1 503 240 kronor
Projektets löptid januari 2021 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Civic tech
Ansökningsomgång Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet Stadslabbet har Helsingborgs kommun tillsammans med Utopia Arkitekter utvecklat ett nytt sätt för kommunen att arbeta i dialog- och samskapandeform. Resultat är en process och en app där medborgare och tjänstepersoner i en AR-baserad 3D miljö kan samverka i dialog och konkret samskapande av så väl framtida som pågående stadsutvecklingsprojekt. App och process kommer tillsammans att ge bättre förutsättningar för medborgare och andra intressenter att bidra på ett konkret sätt i stadsutvecklingsprocessen, vilket i sin tur kommer att generera bättre resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet Stadslabbet har resulterat i en väl fungerande prototyp för en AR-baserad app för dialog och samskapande. Appen kommer att användas i den process för dialog och samskapande för Drottninghögs Torg som varit en del av projektet. Det faktiska dialog- och samskapandeprojektet kommer att äga rum under sommaren 2022. Intresset för appen är stort från olika typer av aktörer. Inte minst från kommuner och investerare som är intresserade av att använda appen i sina projekt eller att investera i det bolag som skapats för att driva projekts fortsatta utveckling och kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft utmaningar när det gäller så väl kompetens som det från början tänkta genomförandet. Konkreta utmaningar har handlat dels om tilltänkta projektpartners möjlighet att tillhandahålla relevant kompetens men också möjligheten till att genomföra utvärderingar och workshops som planerat, inte minst till följd av pandemins utmaningar när det gäller fysiska möten. Trots detta har projektet hållit jämna steg med den ursprungliga tidplanen och inte minst levererat på eller över de målsättningar som ställdes upp innan arbetet påbörjades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 september 2022

Diarienummer 2020-03588

Statistik för sidan