Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta växter i klimatets tjänst (SVIKT)

Diarienummer
Koordinator Järfälla kommun
Bidrag från Vinnova 2 009 200 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Klimatanpassning i byggd miljö
Ansökningsomgång Klimatanpassning i den byggda miljön

Syfte och mål

Träd- och växtodlingar (klimatskog) anläggs i storstadsnära områden. Syftet är att skapa positiva klimateffekter, rening och kolberikning av mark, ökad biologisk mångfald och avsvalningseffekter i stadsmiljön. Inom projektet SVIKT (Smarta växter i klimatets tjänst) ska en pilot-klimatskog anläggas, dess klimat- och miljönytta beräknas och en affärsmodell för klimatkompensation kopplat till den lokala vegetationen utvecklas. Projektet ska genom kommunikationsinsatser även öka allmänhetens kunskap om klimatanpassning och förorenad mark.

Förväntade effekter och resultat

Om klimat- och miljönyttan från klimatskogen är positiv kan kommunen i allt större utsträckning använda växter i samhällsbyggnadsprocessen. Clean Nature förvaltar och vidareutvecklar erfarenheterna med målsättning att skala upp metoden både nationellt och internationellt. Barkarby Science sprider resultaten, tar fram en modell för klimatkompensation för det lokala näringslivet och inkluderar projektet i sin testbäddsarena för hållbar stadsutveckling. SVIKT bidrar med kunskap och insikter som kan spridas till kommuner och länder med liknande utmaningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre områden, anläggning av klimatskog, kommunikation och affärsmodeller för klimatkompensation. 2022 genomförs en utredning av plats och lämpliga växter följt av anläggande av klimatskog. Provtagning av mark och vatten samt inventering av biologisk mångfald sker både före och efter anläggning. En modell för klimatkompensation tas fram. 2023 underhålls klimatskogen, klimat- och miljönytta beräknas och projektet utvärderas. Kommunikation och spridning av resultat sker under hela projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 november 2021

Diarienummer 2021-02471

Statistik för sidan