Skapa en vetenskapsbaserad arbetsmodell för LKAB kring extern samverkan

Diarienummer 2016-02108
Koordinator Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag - R Forskning och utveckling
Bidrag från Vinnova 139 533 kronor
Projektets löptid september 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har uppnåtts. Arbetet med att ta fram en första version av arbetsprocess för extern samverkan har varit framgångsrikt. Dels har processen som sådan tagits fram men arbetet för att uppnå det har också utvecklat både nätverk och kontaktytor samt även kunskap och förståelse för området samt utmaningar kring innovationsutveckling och behov avseende systematisk för det samma.

Resultat och förväntade effekter

En första version av arbetsprocess för extern samverkan har tagits fram. Den behöver provköras skarpt vilket kommer att ske efter projektets avslutande. De förväntade effekterna kan delas upp i två delar. Dels effekter som ligger inom området för själva arbetsprocessen som bättre systematik vid urval av projekt, mer systematisk ledning och styrning av pågående projekt samt tydligare leverabler från projekten vid avslut. Det finns även positiva effekter utanför modellens domän som mer har och göra med interaktion mellan aktörer, projektportföljhantering och kunskapsutveckling

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har gått bra. Fas 2 med val av arbetsmodell blev delvis annorlunda då det mer handlade om att bygga en egen modell baserat på vilka val som gjordes vid varje delsteg i processen än att välja en komplett modell. Då genomförande av detta projekt passade mycket bra in tidsmässigt i det utvecklingsarbete som bedrevs inom företaget kring närliggande områden kom ett antal aktiviteter att drivas utanför projektet men synkroniserat. Detta var en klar styrka för projektet men gjorde genomförandet mer komplext och tidskrävande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.