Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner

Diarienummer 2015-03946
Koordinator Föreningen Tunga fordon
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Syfte och mål

Syftet med genomförbarhetsstudien SE Hinder var att gemensamt skapa underlag för en testverksamhet att utvärdera sensorer för framtagning av maskinförmågan Hinderdetektion hos arbetsmaskiner i skog, gruva och bergtäkt. Hinderdetektion är viktigt, både som enskild förmåga och som en förutsättning för fortsatt utveckling för säker autonom körning. Inom svensk processindustri kan högre effektivitet uppnås och säkerheten öka med hjälp av Hinderdetektion. Målet med projektet var att ansöka om ett FUI-projekt inom SIP Piia våren 2016, vilket också skett.

Resultat och förväntade effekter

Genomförbarhetsstudien är framgångsrikt slutförd. Leverablerna finns framme i form av kravspecifikation, metodik och testprocedur samt en leverantörslista på sensortillverkare. Utöver dessa dokument finns även ett state-of-the-art-dokument. Med tre av Sveriges stora arbetsmaskintillverkares gemensamma intresse och insats kan förhoppningsvis testprojektet SIGHT starta efter sommaren, inom vilket sensorer ska utvärderas och teknologier kombineras.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har bestått av tre företag, två universitet, ett institut samt två företagskluster. Deltagare i projektet har arbetat i fyra arbetspaket och samtliga har träffats fysiskt vid tre tillfällen hos olika projektdeltagare under det halvår projektet varat. För att ta fram och sedan säkerställa resultatet har gruppen remitterat underlag sinsemellan. Man har inbördes, men även tillsammans, också tittat på standarder nu gällande och även kommande, samt andra relevanta styrdokument för att bygga kompetens.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.