Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Industriell Ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 496 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Syfte och mål

Det övergripande syftet med detta projekt har varit att optimera järnvägsunderhållsplanering genom att kombinera statistisk analys av underhållsbehov med modeller för optimerad underhållsplanering. Projektets har uppfyllt syftet genom att leverera: En metod för att väga samman historisk mätdata om järnvägsanläggningens tillstånd, En metod för att nyttja prediktioner för kortsiktig (< 1 år) och långsiktig (1-5 år) underhållsplanering, och En metod för att värdera och balansera kostnader och risker med uteblivet eller för tidigt underhåll.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet på sikt är att den sammantagna underhållskostnaden kan minska efter införande av ett bättre beslutsstöd för när underhållsinsatser ska ske. Ett annat förväntat resultat är att en större andel av underhållet kan planeras istället för att bli korrigerande underhåll, vilket underlättar för schemäläggning av tåg och minskar förseningsrisker och kostnader.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har arbetat mot syftet via två arbetspaket. Det första arbetspaketet har utvecklat ett datadrivet arbetssätt för att prediktera underhållsbehovet baserat på tillgängliga spårgeometridata. Det andra arbetspaketet har fokuserat på att optimera planering av underhåll, med hänsyn tagen till kostnader och säkerhet. De två arbetspaketen är sammanfogade genom att planering och schemaläggningsmodellering av underhållsåtgärder har baserats på sannolikheten för att ett segment överskrider ett tröskelvärde, exempelvis den förebyggande underhållsgränsen UH1.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2020

Diarienummer 2016-04757

Statistik för sidan