Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Industriell Ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 496 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Syfte och mål

Projektmålet är optimera underhållsplaneringen för järnväg genom att kombinera statistisk analys av underhållsbehov med modeller för underhållsplanering. Projektet avser utveckla ett arbetssätt för planering av underhåll av järnvägsinfrastruktur som gör som med likvärdiga resurser förbättrar anläggningens tillstånd mer än befintliga arbetssätt, eller som uppnår lika stor förbättring med mindre resurser. Resurser avser här kostnader eller tidsbehov. Planeringen ska möjliggöra samordnade insatser där underhåll sker på flera ställen när en bandel är avstängd.

Förväntade effekter och resultat

Primärt bidrar en effektivare och samordnad underhållsplanering till en högre kapacitet inom järnvägssystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetssättet för underhållsplanering tas fram genom att kombinera moderna, statistiskt baserade metoder för tillståndsbedömning med modeller som beskriver olika underhållstypers kostnader och risker. Arbetssättet innefattar att optimera planerade underhållsinsatser baserat dels på datadriven övervakning av anläggningens nuvarande status och hur snabbt anläggningen försämras, på skattningar av kostnader och tidsbehov samt risker med olika underhållsinsatser, bland annat förseningar. Prognoser ska inlemmas i planeringsmodellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04757

Statistik för sidan