Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rest till Bäst - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och klimatpositiva samhället

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Lunds kommun Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 16 140 551 kronor
Projektets löptid juli 2021 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Implementering 2021 vår

Syfte och mål

Rest till Bäst driver utvecklingen mot ett klimatsmart, hållbart och cirkulärt samhälle genom att utveckla lösningar för att minimera miljö- och klimatpåverkan från samhällets organiska restprodukter samtidigt som nyttoprodukten biokol skapas och kolinlagring sker. Målet med Rest till Bäst är att ta fram kommersiella lösningar som skapar negativa koldioxidutsläpp och att ta fram metoder att tillvarata och behandla samhällets organiska avfall samt utveckla användningen av biokol. Ett biokol med låga halter av föroreningar som används som jordförbättrare och odlingssubstrat

Förväntade effekter och resultat

Användningen av biokol bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Det bidrar också till att förbättra odlingsförhållandena i staden och på jordbruksmark, samt minska mängden miljögifter i kretsloppet. Det kortsiktiga projektmålet är att visa att det är kommersiellt möjligt att omvandla flera olika typer av organiska avfall till biokol, däribland fosforrikt avloppsslam. Andra mål är att genom en bättre matchning mellan biokolets egenskaper och användningsområde öka användandet av biokol och genom handel med kolsänkan tillföra kapital till biokolsystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Det tredje steget av projektet är både teoretiskt och praktiskt och genomförs av en bred konstellation av aktörer. Det går ut på att vidareutveckla hur biokol kan produceras från olika organiska avfall, däribland parkavfall, avloppsslam och alger. Biokolet används sedan både som jordförbättringsmedel och för att rena dagvatten. En metod för att avlägsna kadmium ska skalas upp. Dessutom ska organisatoriska och affärsmässiga effekter samt samhällseffekter kartläggas och beskrivas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 augusti 2021

Diarienummer 2021-01589

Statistik för sidan