Ramverk för Hållbar AI

Diarienummer
Koordinator AI Sustainability Center Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

I takt med fler fall av oavsiktlig diskriminering och integritetskränkningar ökar kraven på förmåga att styra AI mer ansvarsfullt. Idag integreras AI utan förutsättningar för att kunna identifiera, mäta och utvärdera implikationerna utifrån ett bredare etiskt perspektiv. Målet är att innovationen ska kunna appliceras i företag, start-ups och offentliga myndigheter som ett redskap för att undvika de oavsiktliga etiska fallgroparna. Den syftar även till att göra dem redo för kommande reglering kring AI & etik samt ger dem redskap att styra AI utifrån deras etiska värdegrund.

Förväntade effekter och resultat

Vi har knutit samverkanspartners från olika sektorer inom näringslivet, offentlig sektor, akademin och start-upscenen för att testa, utveckla och applicera innovationen. Vi förväntar oss förståelse och kunskap om hur AI kan styras i praktiken på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Vidare kommer den tvärvetenskapliga forskningen och spridningen av denna öka kunskapen om Hållbar AI, dvs implikationerna av AI i en bredare etisk, social och juridisk kontext. Vi kommer initiera rundabordssamtal och seminarier kring utveckling av standarder, regelverk och policy implikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Vi organiserar oss och arbetar med samverkanspartners med följande aktiviteter: 1. General Insight Workshops, 4 per år. Tvärvetenskapligt forskning knyts till dessa. 2. Company Specific Workshops, 3-4 med varje samarbetspartner, och arbete för att applicera ramverket. Forskning knyts till projekt med samarbetspartners. En expertgrupp skapas med en så kallas Hållbar AI lins, som består av det tekniska, legala, etiska och sociala perspektivet. 3. Databas med forskning och fallstudier 4. Nyhetsbrev, blogg, samtal i det offentliga rummet och outreach

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2019

Diarienummer 2019-00848

Statistik för sidan