Prognostisering av spårtillväxt - asfaltbeläggningar

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet är att systematisera användning av ett analytiskt system för prognos av tillståndsändring och vid val av åtgärd/massabeläggning vid underhåll och dimensionering av vägöverbyggnader. Målet är demonstration och implementering av en viskoelastisk nedbrytningsmodell, kallad PEDRO, för prognostisering av permanenta deformationer i asfaltbeläggningar och ett mer effektivt system för klarläggande av effekter av enskilda faktorer på spårbildning t.ex. effekt av olika beläggningar och fordonskombinationer.

Förväntade effekter och resultat

-Implementering och demonstration av PEDRO-modellen för prognostisering av spårtillväxt hos beläggningskonstruktioner. -Underlagsmaterial för kravprofiler på massabeläggningar m.a.p. deformationsmotstånd. -Kvantifiering av variablernas effekt på spårbildning såsom beläggningstyp och tillsatser, vägens bredd, hjullast, axelkonfiguration, däcktyp, ringtryck, hastighet, trafikfördelning i sidled och temperatur. -Verktyg vid val av beläggning/ dimensionering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar kartläggning av påverkande faktorer såsom material och trafikens viktigaste variabler samt en inventering av däcken och kommande nya generationer av däck som kan vara mer vänliga mot vägkroppen. Materialegenskaperna fastställs. Klimat- och trafikdata från Trafikverkets mätstationer kommer att analyseras som indata till modellen. Simulering av påverkande faktorer såsom effekten av olika fordonsekipage och beläggningskonstruktioner kommer att genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.