PhatherTex: Biobased and biodegradable textiles from bioplastics and feathers

Diarienummer 2018-04004
Koordinator Bioextrax AB
Bidrag från Vinnova 431 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Test of hypothesis step 1-2018

Syfte och mål

Nuvarande produktionsmetoder och råmaterialkällor gör textilindustrin ohållbara. På samma gång produceras 3-5 miljoner ton fjäderavfall varje år, och en majoritet av denna produktion utnyttjas inte. Genom detta projekt kommer vi att undersöka möjligheten att blanda biologiskt hydrolyserade fjädrar och biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer (PHAs) och använda denna blandning som råmaterial för en hållbar textilproduktion. Dessa textilier skulle kunna bli fullständigt biobaserade och biologiskt nedbrytbara, och samtidigt koldioxidneutrala.

Förväntade effekter och resultat

Slutresultatet är en produktionsmetod/värdekedja för miljömässigt och ekonomiskt hållbara textilmaterial genom att använda biprodukter från jordbruks- och fågelindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket. Vi kommer först att producera lämpliga PHAs och fjäderfibrer, och efter det blanda dessa och försöka spinna dem till textilfibrer. Projektgruppen består av en SME (Bioextrax), Akademin (Högskolan i Borås), etablerad industri (Perstorp) och slutanvändare (Tretorn).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.