Öppen ROADM-lösning i svensk stadsnätsmiljö

Diarienummer 2018-01540
Koordinator Smartoptics Sverige AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.

Syfte och mål

Projektet tar avstamp i två framstående trender som utkristalliserats under senare år; disaggregation och SDN-automation. Dessa trender har sitt ursprung i datacentervärlden men är nu på väg att göra intåg även i de optiska transportnäten. Målet är att tillhandahålla följande produkter till marknaden: En öppen fiberoptisk systemlösning med ROADMs. En SDN-Controller som tillåter konfiguration och övervakning av nätet. Controller applikationer: Ett antal attraktiva applikationer i SDN-Controller som underlättar drift och underhåll av dessa nät.

Förväntade effekter och resultat

Genom att skapa en öppen infrastruktur för transportnät där standardoptik kan användas och där mjukvaran är öppen för egna anpassningar och integrationer, skulle kostnaderna för att bygga nät minska och operatörernas möjlighet till egen innovation öka. Det skulle gynna Sverige genom att påskynda uppgraderingen av kommunikationsnäten och därmed bana väg för digitaliseringen och underlätta för Sverige att nå målen i regeringens nya bredbandsstrategi. En annan förväntad effekt är att det efter projektetslut har etablerats ett forum för öppna disaggregerade optiska nät i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har delats upp i 5 arbetspaket. Vi avser använda projektmetoden ”Lean Product Development” (LPD) genom hela projektet. Projektet organiseras och leds genom kontinuerliga projektmöten, ledda av ansvarig för varje arbetspaket. Operatörerna kommer löpande ha detaljerad insikt i och ha möjlighet att ge feedback på utvecklingsarbetet. Som en del av arbetet med att etablera ett forum kommer vi att kontinuerligt identifiera och söka kontakt med andra intressenter i området, vilket också kommer bidra till att sprida resultaten av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.