Omvandla avloppsreningsverk till hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyreplattform

Diarienummer 2018-03732
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Circular and biobased economy

Syfte och mål

Världens avloppsreningsverk producerar en stor mängd slam som normalt röts till biogas. Dessa verk behöver köpa och tillsätta en extern kolkälla i denitrifikationsprocessen. Projektet syftar till att utveckla membranbioreaktorer för att producera och extrahera VFA av slam och matavfall som sedan används som kolkälla för denitrifieringprocessen. Målen är: Konceptvalidera reningsverk som bioraffinaderi Utveckla fettsyror av slam som kolkälla för denitrifiering Teknisk och ekonomisk utvärdera processen för uppskaling.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat av projekten är: Ta reda på om det är möjligt att producera fettsyror (VFA) från slam via rötning, med eller utan värmebehandling, och bestämma kompositionen av erhållen VFA Bestämma och optimera produceringen av VFA från en matavfall och slamblandning Kontinuerlig återvinning av VFA från rötkammaren och justeringsprocessen för att öka C/N-kvoten Utföra en tekno-ekonomiskt analys för att se hur en uppskalning av processen och användning av VFA som kolkälla vid denitrifiering kan se ut.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet utförs av Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola och Gryaab AB, som innehåller: Experimentella arbetet för att framställa fettsyror (VFA) från slam (med eller utan värmebehandling) och matavfall Extrahera VFA från rötkammaren med membranbioreaktorer Techno-ekonomiska beräkningar för att skala upp processen och använda VFA som kolkälla vid denitrifiering Spridning av resultaten vid en workshop där flera reningsföretag och matavfall är inbjudna.

Externa länkar

Projektet på HBs hemsidan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.