Nationell kvalitetsmodell för jämlik omsorg

Diarienummer 2018-00394
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Med en ökande äldre befolkning ställs krav på en högkvalitativ äldreomsorg för att kunna tillgodose de äldres behov och medarbetarnas arbetssituation. Projektets mål är att bidra till en jämställd, högkvalitativ och resurseffektiv äldreomsorg oavsett förutsättningar, bostadsort eller vilken utövare man väljer. Projektet ämnar utveckla en nationell kvalitetsmodell med tillhörande strategier att använda vid upphandling, uppföljning, verksamhetsutveckling, kommunikation, tillsyn och information till allmänheten och på så sätt bidra till en högkvalitativ äldreomsorg.

Förväntade effekter och resultat

På sikt förväntas projektet leda till en jämlik och transparent äldreomsorg där privatpersoner, kommunanställda och bolag kan se och jämföra kvalitet. Metoden ska vara nationellt förankrad och använd. Mätresultat används som stöd i verksamhetsutveckling vilket leder till högre generell kvalitet i omsorgen. Brukarens behov är centrala och omsorgen kommer därmed bli mer personcentrerad. Resultat på kortare sikt är mätbara indikatorer på kvalitet i äldreomsorgen och metoder för att mäta dessa, baserat i existerande metoder. Särskilt boende är första område.

Planerat upplägg och genomförande

Inom steg 1 arbetar projektet framförallt med kommunikation och förankring i kommuner och bland offentliga samt privata vårdgivare, samt att definiera/avgränsa området och börja ta fram kvalitetsindikatorer. I detta ingår att kartlägga existerande kvalitetsmätningsmetoder, dess fördelar och brister och identifiera inom vilka områden det saknas metoder. Framförallt tror vi att vi kommer utveckla mätmetoder som inkluderar brukaren och hens behov. Projektparter är RISE, SKL, LiU och Vårdföretagarna. Under steg 1 kommer ytterligare aktörer identifieras och inkluderas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.