Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationell kvalitetsmodell för jämlik omsorg

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektet har syftat till att på sikt etablera en nationell modell för kvalitetsmätning i äldreomsorgen. Det huvudsakliga fokuset för detta steg 1-projekt om 7 månader har varit nulägesanalys, behovssammanställning samt identifiera väg framåt. Detta har genomförts och sammanfattas i slutrapport med bilagor. Bl a har det visat sig att brukarens perspektiv anses särskilt viktigt att fånga och detta görs inte på ett tillräckligt sätt idag.

Resultat och förväntade effekter

Med en nationellt vedertagen kvalitetsmodell finns möjligheter att på ett mer rättvisande sätt styra mot utfall istället för utförda tjänster; mot kvalitet, istället för kvantitet och uppnå en mer jämställd kvalitet. Men för att det ska lyckas behöver datainsamlingen vara en integrerad del i verksamheten, metoder anpassas för att verkligen fånga brukarens perspektiv, kvalitetssäkrad mätteknik användas och mätosäkerheter rapporteras. Vidare finns behov av lättanvända, kontextberoende stöd för tolkning av mätresultat som ett verktyg för verksamhetsutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har framförallt arbetat med kartläggning av befintliga mätningar och uppföljningar i svensk samt internationell kontext genom litteratursökning samt att ha skickat ut förfrågning via forskarnätverk. Utöver detta har samtal hållits med privata och offentliga aktörer inklusive myndighet kopplade till äldreomsorg och kvalitetsmätning. Projektgruppen har innehållit experter på i) äldreomsorgen, samt ii) mätteknik. Gruppen har varit geografiskt splittrad och sammanträtt fysiskt vid tre tillfällen, vilka har varit mycket värdefulla för kunskapsutbyte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 mars 2018

Diarienummer 2018-00394

Statistik för sidan