Morgondagens kommunala avloppsvattenrening-steg 3

Diarienummer 2014-04309
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 6 090 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment (Complete application 2014)

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att visa på hur en utökad rening av kommunalt avloppvatten dels resulterar i lägre belastning av recipienten, dels producerar ett vatten av sådan kvalité att vattnet kan återvinnas via infiltration till grundvattnet. Markandspotentialen för dessa lösningar bedöms stora både nationellt och internationellt. Parallellt utvecklas teknik för samrötning av fisk och avloppslam och energieffektiv kvävering av rejektvatten. Sammantaget kommer demonstrationen visa hur dagens avloppsreningsverk kan konverteras till produktionsenheter av nyttigheter.

Förväntade effekter och resultat

En produktionsanläggning för nyttigheter ökar exportmöjligheterna signifikant för inblandade aktörer. även dellösningar har på sina områden stora marknadsmöjligheter. En installation för borttagande av läkemedelsrester, sjukdomsspridande ämnen och andra prioriterade ämnen blir blir en tydlig referensanläggning att visa upp. Trovärdigheten ökar genom att implementeringen övervakas och modifieras av personal från kommunala verket, miljöteknikföretagen samt personal från högskolor och institut.

Planerat upplägg och genomförande

För att nå det uppsatta målet om etablerandet av en produktionsanläggning för nyttigheter planeras en demonstration i Simrishamn som komplement till den befintliga anläggningen. återanvändning av behandlat vatten är den viktigaste målsättningen med vårt projekt. Detta är kopplat till den starkaste drivkraften vattenbristen (globalt) men även lokalt (läkemedelsrester, bakterier). även andra delar som har ingått i steg 2 projektet genomförs (biogas, Anammox). Tre av fyra delprojekt genomförs inom detta Vinnovaprojekt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.