Modellstudier för optimal vattenproduktion

Diarienummer 2014-05100
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

I denna förstudie var målet att att få en överblick över Vombverket och Vombfältet genom modellstudier och mätdataanalys. Resultatet ska ligga till grund för att kunna optimera körningen av pumparna i fältet. Felaktig körning leder till ökade kostnader för underhåll och drift samt risk för sämre vattenkvalitet. Pumparna körs idag enligt ett äldre schema och det är välkänt att detta inte är bra. För att få ett brett underlag gjordes även enkla dynamiska modeller över Vombverket baserat på mätdata för att uppskatta hur konsumenternas efterfrågan varierar och påverkar verket.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från förstudien ger ett bra underlag för fortsatt modelleringsarbete och för att kunna arbeta vidare på simulering och prediktering av både Vombverket och tillhörande fält. I takt med att mer mätdata loggas digitalt från fältet kommer möjligheten att förbättra och validera modellen och ett reglersystem för bättre körning av pumparna kunna tas fram.

Upplägg och genomförande

Förstudien bestod av fyra aktiviteter: CHAR(13) + CHAR(10) 1.Rådataanalys från fältet: Gav intressanta svar om grundvattnets profil och årsvariation. CHAR(13) + CHAR(10) 2.Modellering av grundvattnet i fältet: En modell för grundvattnet implementerades och jämfördes mot mätdata. Modelleringen gav kunskap om vilken data som krävs för vidare modellering och validering. CHAR(13) + CHAR(10) 3.Rådataanalys från verket: Analysen gick enligt plan, dygnsvariationerna studerades och extremfall identifierades. CHAR(13) + CHAR(10) 4.Modellering av verket: Enkla modeller simulerade dynamiken i verket och överensstämmelsen var överraskande god.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.