MIWARE-Mine water as a resource (V2)

Diarienummer 2014-05774
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 1 492 524 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

MIWARE- ”MIne WAter as a REsource” har haft som mål att utveckla och demonstrera robusta lösningar för behandling av gruvvatten. I den svenska delen av projektet har Chromafora och IVL undersökt selektiv sorption. En tillämpning var avskiljning av sällsynta jordartsmetaller och en annan tillämpning avskiljning av antimon. Båda delarna visade på goda avskiljningsresultat som underlag för en process i större skala, där antimonfallet också undersöktes i pilotskala. För delar av processen identifierades vidare utvecklingsmöjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Gruvindustrin har jobbat mycket med att minska sin miljöpåverkan. Hanteringen av gruvavfall och vatten är en nyckelfaktor för industrin. I MIWARE har vi visat på en metod med selektiv sorption som kan ta tillvara sällsynta jordartsmetaller ur restströmmar eller avskilja oönskade ämnen. Tekniken har potential att under de rätta förutsättningar kunna bidra till bättre miljöprestanda och en ökad återvinning av metaller.

Upplägg och genomförande

I projektet genomfördes först utveckling i laboratorieskala. Detta följdes av försök i pilotskala för avskiljning av antimon. Samtidigt undersöktes hur en möjlig process i större skala kan utformats för att bedöma teknikens ekonomiska rimlighet. I laboratorieskala anpassades sorbenterna för att kunna ta upp ämnen (jordartsmetaller, antimon) specifikt. Efter sorptionsprocessen testades avskiljning av sorbenten med hjälp av ultrafiltrering.

Externa länkar

MIWARE hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.