Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metodstöd för svensk industri att möta sårbarhetsrisker i användningen av öppen programvara

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 890 000 kronor
Projektets löptid juli 2021 - augusti 2023
Status Pågående
Utlysning Avancerad och innovativ digitalisering
Ansökningsomgång Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering

Syfte och mål

Digitaliseringen skapar möjligheter för höjd produktivitet, nya affärsmöjligheter och är en möjliggörare för ökat miljö- och hållbarhetsarbete. Öppen programvara är en viktig förutsättning för att accelerera digitaliseringen. En betydande cybersäkerhetsutmaning som kan hämma denna utveckling är risken för att sårbarheter introduceras genom de programvaruprojekt inom vilka den öppna programvaran utvecklas. I projektet utvecklas ett metodstöd för att utvärdera sårbarhetsrisker inom öppna programvaruprojekt och att kunna bemöta dessa genom proaktivt säkerhetsarbete.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i ett metodstöd för bedömning av sårbarhetsrisker kopplat till hälsan hos ett öppet programvaruprojekt. Metodstödet ska utvärderas inom projektet, och därefter spridas utanför projektkonstellation. Effekter på längre sikt är ett stärkt kunskapsläge kring användning av öppen programvara, samt stärkt samarbete mellan akademi och svensk industri i dessa frågor. Det är avgörande faktorer för för att främja och möjliggöra en accelererad och avancerad industriell digitalisering på ett säkert och tillitsfullt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan mellan RISE, Lunds universitet, Scania CV AB, Debricked AB och Addalot Consulting AB. Kopplat till projektet finns även en referensgrupp med representation från Svensk industri, Internationell representation genom organisationerna CHAOSS och Apache Foundation (två internationellt etablerade organisationer för samverkan kring öppen programvara), samt medlemsorganisation för Svensk industri. Detta upplägg representerar kompetens inom forskning, industrins behov, utveckling av lösningar, samt möjligheter till spridning av resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 augusti 2021

Diarienummer 2021-02429

Statistik för sidan