Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

METALsurf -objektiv klassificering av metallytor

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att ta fram kunskap och metoder som helt eller delvis kan användas för utveckling av gemensamma standarder för objektiv mätbar klassificering av visuella krav på extruderade aluminiumytor - från profil till bearbetad och ytbehandlad slutprodukt. Inom projektet har: - en demoversion av ett klassningssystem baserat på internationella standarder för metallytor tagits fram. - underlag för ett defektbibliotek tagits fram. - en samsyn inom projektkonsortiet för ytbedömning av aluminiumytor skapats, där fokus gått från defekter till effekter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utarbetat generella riktlinjer för en gemensam terminologi och ett klassningssystem för visuella ytkrav. Genom införande av objektiva standardiserade ytkrav förväntas kommunikationen mellan producent och kund i varje led att kunna underlättas genom att man med överenskomna metoder & utvärderingsparametrar kan diskutera förväntat och faktiskt produktionsutfall och göra jämförelser med gemensamt framtagna toleransnivåer och klassningar. Detta förväntas i sin tur leda till kortare ledtider, ökad nöjdhet och ökad hållbarhet genom minskade kassationer.

Upplägg och genomförande

Högskolan i Halmstad (HH) har stått som huvudsökande och projektledare för projektet. Merparten av de medverkande företagen bidrog aktivt i insamling av prov, pilottester och round-robinstudien. Analys, utveckling av klassningssystemet och ytmätning har främst skett på HH. Löpande dialog och iterationer under gemensamma projektmöten, samt genomförda workshops hos de olika projektdeltagarna, har bidragit till interna utbildningar och kompetenshöjning. En gemensam samsyn inom området ytkarakterisering har mognat fram under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 juni 2023

Diarienummer 2019-03568

Statistik för sidan