LoV-IoT Luft och Vatten med IoT i Göteborg

Diarienummer 2016-03896
Koordinator GÖTEBORGS KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 2 190 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Vårt långsiktiga mål är att ha en inkluderande, interaktiv och kartbaserad informationsplattform för miljöövervakning av luft och vatten i Göteborgs Stad. Projektets demonstrator är ett av de största infrastrukturprojekten i modern tid i Västsverige, Västlänken, en tågtunnel som ska öka kapaciteten och minska sårbarheten för tågtrafiken i regionen. Visualisering av föroreningar i luft och dagvatten i samband med byggnationerna av den ger staden möjlighet att enklare informera allmänheten och följa upp att de åtgärder som genomförs för att begränsa negativ miljöpåverkan i tid.

Förväntade effekter och resultat

Vid ett lyckat projekt är Västlänken en unik demonstrator som har stor nationell och internationell publik. Demonstratorn möjliggör att visa hur staden arbetar med miljöfrågor och ger våra partners en plattform för marknadsföring av sina tekniska lösningar och tjänster inom IoT och miljövervakning. På lång sikt har offentlig förvaltning, näringsliv och stadens invånare tillgång till en inkluderande, interaktiv och kartbaserad informationsplattform för miljöövervakning av luft och vatten.

Planerat upplägg och genomförande

För att Göteborgs Stad långsiktigt ska profileras mot miljöövervakning av luft och vatten kvalitet och säkerställa kompetensförsörjning inom IoT kommer vi att skapa ett kluster med experter från företag och forskningsinstitut. IoT-företagen TalkPool och Vinnter, som är representerade lokalt i Göteborg kommer att utveckla hur IoT kan kommersialiseras och nyttjas av företagen i staden. Forskningsinstituten IVL, ACREO och TII bidrar med kompetens inom IoT, miljöanalyser, digitalisering, sensorutveckling, interaktion med användare och kommunikation.