LoV-IoT Luft och Vatten med IoT i Göteborg

Diarienummer 2016-03896
Koordinator Göteborgs stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 2 177 818 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Vi har nått första stegen på vårt långsiktiga mål med att använda IoT för att ha en inkluderande, interaktiv och kartbaserad informationsplattform för miljöövervakning av luft och vatten. Genom samarbete mellan projektpartners och IoT hubbarna har vi skapat ett större intresse för IoT och miljöföroreningar. Under projektet gång har vi identifierat utmaningar för att skala och replikera lösningen vilket vi har adresserat inför nästa steg. Vi har knutit Uppsala Stad och Santiago till projektet samt fler partners med expertkunskap kring öppna data, sensorer och dagvattenlösningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet LoV-IoT har vidareutvecklat sensorplattformarna för luftkvalitetsmätning så att de nu använder LoRa, utvecklat en prototyp för analys av bräddning av dagvatten, kartlagt stadens möjligheter att nyttja IoT, samt påbörjat en handledning för hur staden ska arbeta med kravställning och implementering av IoT i verksamheten. Vidare har vi genomfört två workshops med totalt 53 deltagare från flera städer, experter inom miljöanalys, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Trafikverket, IoT-experter, affärsutvecklare, forskare och framgångsrika företag inom IoT.

Upplägg och genomförande

LoV-IoT har genomförts i fem arbetspaket med regelbundna avstämningar inom paketen och i hela projektgruppen. Det har fungerat väl och såväl projektledning som -deltagare har hållits uppdaterade med regelbundna avstämningsmöten och dokumenthantering i portalen Basecamp. Under den korta projektperioden har ett antal workshopar hållits vilka har bidragit med inspiration och inspel till såväl projektdeltagarna som de externa workshopdeltagarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.