Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LifeExt - Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Klimatneutral infrastruktur för transport

Syfte och mål

LifeExt ska möjliggöra livslängdsförlängning för befintliga broar genom att applicera förbättringstekniker på kritiska detaljer. Här fås snabbare skadeackumulering och genom lokal förbättring kan väsentlig livslängdsökning nås för hela bron. Målen var: Studera möjligheten att “lokalt åter-svetsa” en spricka. Utvärdera möjliga OFP-metoder. Undersök möjligheten att med HFMI metoder kunna återställa utmattningsliv. En skademodell ska utvecklas. Samtliga mål är uppfyllda och initiala rekommendationer har tagits fram. Skademodellen stämmer väl överens med data.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är mycket bra, delvis till och med över förväntan. Effekterna kan ännu inte ses eftersom resultaten sprids först nu. Men det förväntas att livslängdshöjande tekniker som de som studerats och anpassats i LIFEEXT kommer att göra stor nytta - speciellt när de följts upp och kompletterats med ytterligare resultat och metoder (fler metoder finns och ytterligare fall behöver belysas). Webbsändning av resultat och diskussioner med Trafikverket skedde idag med stort deltagande. Resultaten togs emot mycket väl och det diskuterades hur snabbt regelverken kan uppdateras.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort följt ursprunglig tanke, men inte plan. Provningen har tagit väsentligt längre tid än planerat då provkropparna haft hög kvalitet, så bedömningarna om livslängdsförlängning är konservativa. Provningen har därför fått löpa under hela tiden, utom förutom sista månaden. Resultaten som framkom var så intressanta att ytterligare (!) prover togs fram och kördes, trots relativt kort tid kvar. Detta gav väldigt bra resultat och analysmöjlighet för skademodelleringen, så därför är projektgruppen väldigt nöjd trots att rapporteringen blev pressad i slutet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Diarienummer 2017-02670

Statistik för sidan