Lättviktslamell i komposit

Diarienummer 2015-01460
Koordinator Scandinavian Centriair AB
Bidrag från Vinnova 277 500 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Syfte och mål

I denna förstudie har undersökts, att med kompositmaterial minska vikten på den roterande delen i en unik luftseparator. Genom viktminskningen, som förväntas bli ca 75 % och bygger på en övergång av material från stål till komposit, kan antalet lameller i luftseparatorns roterande del ökas avsevärt, och flera rotorer kan läggas i en separeringsenhet. Förstudien har lett fram till materialval och tillverkningsmetod som ger lameller med en viktreduktion på 75-90% jämfört med lameller i stål.

Resultat och förväntade effekter

Luftseparatorns separeringsprestanda kan ökas kraftigt trots minskad vikt, samtidigt som dess energiförbrukning halveras pga. mindre utsläppsradie för gasen. Eftersom vikten minskas kommer även kraven på drivenheten sänkas. Sammantaget gör detta att kostnaden för luftseparatorn minskas avsevärt samtidigt som prestanda förväntas höjas kraftigt. Inom förundersökningen genomfördes även en kostnadsundersökning som visar på en kostnadsreduktion med 50% trots 50% ökad separeringseffektivitet.

Upplägg och genomförande

Möjligheterna att tillverka separeringslamellerna i komposit har undersökts, med hänsyn tagen till den miljö och de påkänningar lamellerna utsätts för. Vidare har produktionsmetod, lämplig för att producera lamellerna i större skala, studerats och valts. Dessa mål har uppfyllts och i materialvalet ingick även en undersökning av brandsäkerhet och ytaktivitet för att tillfredställa kravet på ett lämpligt material. En studie av ett koncept som bygger på resultaten har påbörjats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.