Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kyrkan som trygghetspunkt

Diarienummer
Koordinator Karlstads Stift
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2022 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Insatser för civilsamhällets transformation
Ansökningsomgång Civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Syfte och mål

I projektet utformas koncept där det offentliga och civilsamhället gemensamt upprättar trygghetspunkter resurseffektivt och med helhetssyn på behov i kristid med flödande energikällor som bas. Genom att nyttja Svenska kyrkans stora geografiska spridning och bredda dess roll som krishanteringscentrum, från social krishantering till att även utgöra trygghetspunkt för vatten, el, värme och kommunikation, stärks lokalsamhällets beredskap för klimatrelaterade och andra katastrofer på nationell basis.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas resultera i koncept för såväl samverkan som teknisk utformning av trygghetspunkter, analyser av klimatrisker samt demonstrationsanläggningar. På sikt kan fler trygghetspunkter etableras med god geografisk spridning. Genom breda angreppsätt och samarbete mellan civilsamhälle, forskning och det offentliga kan dessa lokaliseras på säkra platser och utrustas utifrån demografi och lokalsamhällets behov. Koncepten har hög skalbarhet och är överförbara till liknande organisationer.

Planerat upplägg och genomförande

Uppdelat på fyra arbetspaket; behovsanalys; geografisk sårbarhetsanalys: konceptutveckling och demonstration samt spridning och uppskalning, utförs projektet i tätt samarbete mellan deltagande aktörer. Utifrån civilsamhällets byggnadsresurser, demografi och den geografiska sårbarhetsanalysen identifierar projektets parter lämpliga platser och dess resursbehov i händelse av kris. Demonstration sker på tre platser där ansvarsfördelningen utreds och fastställes. Förvärvade kunskaper och erfarenheter sprids via film och skrift i respektive organisation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2022

Diarienummer 2022-01078

Statistik för sidan