Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Diarienummer 2018-00649
Koordinator Lunds universitet - Teknisk geologi
Bidrag från Vinnova 5 034 174 kronor
Projektets löptid april 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Målet är att utveckla volymstäckande kontrollmetoder för markstabilisering, som kan användas rutinmässigt för att säkerställa att hela den avsedda markvolymen har behandlats med tillräckligt bra resultat. Detta projekt syftar till att utveckla ett optimerat verktyg för kvalitetskontroll av markstabilisering i omedelbar anslutning till inblandningen av bindemedel. Verktyget ska tas fram genom anpassning och utveckling av ERT (elektrisk resistivitetstomografi), med syfte att metoden blir tillräckligt robust och lättanvänd för rutinmässig användning som kontrollmetod.

Förväntade effekter och resultat

Med bättre kontrollmetoder kan man få ökad acceptans för att använda markstabilisering istället för att schakta bort och ersätta material på plats. Därmed kan man spara mer värdefulla råvaror, och undvika deponering och onödiga transporter. Det är väsentligt att ha en snabb metod som kan visa om man lyckats få ut bindemedel i hela volymen, eller om det finns missar som behöver åtgärdas. Om detta kan ske medan utrustning och manskap finns kvar på plats kan kompletterandeåtgärder vidtas till en ringa merkostnad och utan onödig miljöbelastning i form av exempelvis transporter.

Planerat upplägg och genomförande

Metodik, mätutrustning och programvara för tids- och kostnadseffektiv 3D-undersökning av stabiliserade markvolymer kommuer utvecklas, testas och utvärderas. Metoder som ingår i arbetet inkluderar numerisk simulering, tester i labskala, i liten fältskala, samt i full skala i anslutning till verkliga markstabiliseringsprojekt. Labförök görs med olika mängd bindemedel och mätning av olika relevanta fysiska parametrar. Fältförsök görs med KC-pelare, jetpelare och massabilisering. Utvärdering görs m.a.p. metodens möjligheter och begränsningar i olika typer av jordar etc.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.