Kommunal IoT plattform

Diarienummer 2016-03888
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Med utgångspunkt i Sveriges första IoT stadsnät som finns i Umeå vill projektet demonstrera en tänkbar applikation, sprida kunskap om denna typ av nät samt utvärdera hur ett sådant nätverk kan bli en infrastruktur (plattform) för fler städer/kommuner som kan attrahera utvecklare och skapa samhällsnytta. Projektets mål är att undersöka IoT möjligheter och utmaningar för den kommunala verksamheten med specifikt fokus på hur en IoT infrastruktur kan skapas för att ge förutsättningar för att ge externa parter tillgång till data genererade av uppkopplade sensorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer leverera kunskap om hur en plattform för kommunal IoT kan utformas, samt hur den kan användas av 3e parts utvecklare av applikationer. Projektet levererar även scenariobeskrivningar för tänkbara IoT applikationer samt en demonstrator. Förväntade effekter av projektet är ökad kunskap om IoT och mer specifikt LoRA som teknik. Förväntade effekter på sikt är även att undvika de specialanpassade applikationer som idag utvecklas och istället få fram applikationer som många kommuner och medborgare vill använda.

Planerat upplägg och genomförande

Förutom projektledning är arbete indelat i tre arbetspaket där det första paketet fokuserar på att verksamhetsanalys hos Umeå kommun i syfte att genomlysa hur valda verksamheter kan använda IoT. Det andra arbetspaketet syftar till att utveckla en demonstrator samt att utreda hur LoRA tekniken kan utgöra en plattform som kan attrahera utvecklare. Det tredje arbetspaketet fokuserar på resultatspridning där öppna workshops kommer genomföras med kommuner.