Kommunal IoT plattform

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Med utgångspunkt i Sveriges första IoT stadsnät som finns i Umeå har projektet demonstrera tänkbara applikation, spridit kunskap om denna typ av nät samt utvärderat hur ett sådant nätverk kan bli en infrastruktur (plattform) för fler städer/kommuner som kan attrahera utvecklare och skapa samhällsnytta. Projektet har drivit arbete med ett skapa kunskap om hur sensordata ska kunna göras tillgängligt både inom och utanför den kommunala verksamheten för att externa aktörer ska kunna skapa nyttiggörande tjänster.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat kunskap om IoT och behov i kommunala verksamheter där IoT kan vara en del i lösningen. Projektet har levererat testinstallationer, scenariobeskrivningar för tänkbara IoT applikationer samt en demonstrator. De förväntade effekterna om ökad kunskap om IoT och mer specifikt LoRA som teknik har införlivats. Förväntade effekter på sikt är även att undvika de specialanpassade applikationer som idag utvecklas och istället få fram applikationer som många kommuner och medborgare vill använda, dessa kommer att adresseras i ett kommande projektsteg.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit indelat i tre arbetspaket där det första paketet fokuserat på verksamhetsanalys hos kommuner och kommunala bolag i syfte att genomlysa hur dessa verksamheter kan använda IoT. Det andra arbetspaketet syftade till att utveckla en demonstrator och göra testinstallationer för att visa hur IoT kan samla in data till verksamheterna. Det tredje arbetspaketet har fokuserat på resultatspridning där tre öppna workshops har hållits. Därtill har mycket arbete lagts ner på att utöka konsortiet och enas om ett gemensamt behov och fokus inför fortsättningsansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03888

Statistik för sidan