ISOTC184/SC5 Chair - Swedish Impact

Diarienummer 2017-05356
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Syfte och mål

Regeringen har pekat ut standardisering som en viktig komponent för svensk exportindustri eftersom det underlättar handel över gränserna. För att Sverige ska kunna ha inflytande i standardiseringsarbetet är det värdefullt att svenska aktörer innehar nyckelpositioner i arbetet med att utforma framtida standarder. Syftet är att möjliggöra för ett svenskt ordförandeskap av den internationella kommittén ISO TC184/SC5: "Automation Systems and Integration (TC184) - Interoperability, integration and architectures for enterprise systems and automation applications (SC5)".

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat: - internationellt erkännande av Sverige som ett ledande land inom området smart industri (uppkopplad industri och nya material). - välfungerande SC5 med förstärkt svenskt deltagande. - ökad nationell förståelse av pågående internationellt standardiseringsarbete inom området för SC5.

Planerat upplägg och genomförande

Ordförande av ISOTC184/SC5 leder kommitténs arbete framåt, hjälper de arbetsgrupper som finns inom kommittén, och koordinerar arbetet med övriga syster-kommiteer (SC1 och SC4) och med moder-kommitten (TC184), detta innebär både fysiska och virtuella möten. Ordförande av ISOTC184/SC5 förstärker även koordinering med nationella arbetsgrupper, både genom att kontinuerligt uppdatera svenska intressenter om pågående arbeten, samt genom att föreslå kandidater till svenskt deltagande i de internationella grupperna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.