Implementering av ny lastbärare i ett befintligt tekniskt system

Diarienummer 2013-02629
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 370 808 kronor
Projektets löptid september 2013 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2013-01491-en

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att förstå och identifiera möjligheter till att effektivisera försörjningskedjor genom införande av en ny lastbärare. Förstudien syftar till att: 1. analysera, värdera och tekniskt vidareutveckla lastbäraren, 2. beskriva nuläget och skapa förståelse för hur lastbäraren, tillsammans med effektiv informationshantering, kan skapa möjlighet till en effektiv och flexibel försörjningskedja, 3. identifiera och prioritera centrala områden och frågor att arbeta vidare med i en huvudstudie.

Resultat och förväntade effekter

Ett viktigt resultat är den interaktion som skapats mellan de industriella parterna. Detta är särskilt viktigt vid en förstudie som syftar på ett framtida samarbete i en huvudstudie. ´´ Ett annat resultat är den teknikutveckling som skett i samband med tester och analyser av lastbäraren i ett fältförsök och under flera workshops. Möjligheter och utmaningar kopplade till lastbäraren har identifierats, vilka i sin tur har lett till frågor i en huvudstudie. Förstudien har lett till att ett antal småföretag har börjat samarbeta vilket kan leda till utveckling av olika affärskoncept.

Upplägg och genomförande

För att uppfylla syftet delades arbetet upp i två arbetspaket. Det första inriktades mot att beskriva och vidareutveckla den tekniska lösningen. Ett fältförsök genomfördes för att testa lastbäraren i ett `verkligt´ sammanhang. Detta tillsammans med ett flertal workshops med de industriella parterna ledde till en mängd modifieringar. Det andra arbetspaketet skapade förståelse för nuläget och hur lastbäraren skulle fungerar i den befintliga skogliga försörjningskedjan och ett antal möjligheter och utmaningar identifierades med hjälp av en fallstudie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.