Highly Automated Freight Transports

Diarienummer 2016-05413
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 13 975 787 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2016-04642-en

Syfte och mål

Projektet Highly Automated Freight Transports ämnar forska kring den grundfunktionalitet på tunga fordon som krävs för att realisera automatiserade godstransporter (SAE nivå 4) på publika vägar. Projektet kommer identifiera behovet av fysisk och digital infrastruktur på allmän väg för att möjliggöra säkra, produktiva och automatiserade godstransporter. Projektet kommer även analysera behovet av anpassning av lagkrav för godstransporter vid höga nivåer av automatiserad körning.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten inkluderar en regional kunskapsuppbyggnad kring automatiserade godstransporter samt ett nätverk av samarbetspartners med förmågan att driva tidig forskning mot industrialisering. Ambitionen i projektet, det förväntade resultatet, är att studera genomförbarhet av högt automatiserade godstransporter med kommersiella fordon, inklusive långa transporter, samt verifiera och validera användningen i en autentisk logistikkedja.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen kommer baseras på tidigare forskningsresultat samt fordonsdata som samlas in under projektets gång via en kommersiell godstransport på allmän väg mellan Göteborgs hamn och en logistisk hub i Viared, Borås. Forskningsresultaten kommer därefter valideras genom simuleringar, provkörningar på Asta Zero testbana samt delvis på allmän väg. Högautomatiserade godstransporter (SAE nivå 4) kommer enbart valideras på testbana.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.