Heltäta PM-stål via nya processvägar

Diarienummer 2018-02371
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 510 200 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Syfte och mål

Projektet ska etablera nya processvägar för heltäta PM-stål som bygger på kombinationen av ny formtillverkning för kallisostatpressing (CIP) samt CIP för att nå en relativ täthet som möjliggör sintring till sluten porositet. Efterföljande hetisostatpressning (HIP) kan då skapa full täthet utan kapsling. Ett sekundärt mål är att etablera en kunskapsplattform och stärka en inhemsk värdekedja för att realisera de nya processvägarna. Uppnådda mål ska vid projektslut ha påvisats i form av framtagna och utvärderade fysiska demonstratorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bygger på inhemska koncept, teknologier och arbetssätt. Genom projektet utvecklas värdekedjor där forskningsaktörer och företag samverkar från pulvertillverkning via process till komponent för valda material. Processvägarna som utvecklas och demonstreras innebär att det ska vara möjligt att gå från metallpulver till valfri design och full täthet med avslutande HIP utan behov av kapsling till nära färdig form. Nya möjligheter för produktlösningar skapas. Genom samverkan med Jernkontoret skapas en plattform för effektiv kunskaps- och teknikspridning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på resultat från en genomförbarhetsstudie som visat på potentialen för den tänkta nya processvägen. I detta fullskaleprojekt har partnerskapet stärkts för att bredda applikationsmöjligheterna ytterligare. Projektet genomförs i ett antal tekniska arbetspaket där utveckling och design av formtillverkning av kallisostatpressning utgör två viktiga delar och utveckling av kontrollerad sintring till sluten porositet och slutlig densifiering med hetisostatpressning utgör två andra delar. Resultaten skall sedan visas genom fysiska demonstratorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.