Hållbara produktionsformer för högteknologisk tillverkning av MEMS-baserade sensorsystem i Sverige

Diarienummer 2012-01233
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 9 999 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2012)

Syfte och mål

Projektet har adresserat produktionsutmaningar inom framtidens gassensorteknik. För att bibehålla konkurrenskraft och leda den framtida utvecklingen så behöver Sverige stärka och samordna insatser för att nå hållbara produktionsformer, flexibla produktionssystem samt nya innovativa sensorlösningar. Målet med projektet har varit att åstadkomma konkurrenskraftig högvolymstillverkning av innovativa gassensorer i Sverige och leda framtida utveckling inom området. I projektet har det gjorts en rad framsteg mot det målet med bl.a. nya produktionsmetoder och nya sensorer.

Resultat och förväntade effekter

Industrialiserbar systemarkitektur med integrerad robust kapslingsfunktionalitet och högpresterande konkurrenskraftiga komponentlösningar har utvecklats och visats. Produktionsmetoden ´Evolvable Production System´ har införts på testanläggning. Nya nyckelkomponenter i form av miniatyriserade och massproducerbara MEMS-baserade IR-absorptionssensorer, elektrokemiska sensorer och kostnadseffektiva IR-emittrar har utvecklats och skyddats. Tre olika demonstratorer har utvecklats och nya applikationsområden har identifierats och undersöks nu vidare.

Upplägg och genomförande

Arbetsplanen har i stort sätt följts av konsortiets parter både vad gäller insatser i tid och innehåll. Prototypbyggen i WP4 befanns vara mycket lycksamma, varför mer tid än planerat spenderats av SenseAir och Hök. Autoliv har engagerat sig mer än planerat i kapslingstekniken i WP1. Vidare har SenseAir engagerat sig mer i WP3 genom att anställa en industridoktorand inom produktionsteknik och Silex mer i utvecklingen av produktionssystemen. Maquet och HåJas insatser blev mindre än ursprungligt planerat. Maquets engagemang fortsätter dock i ett mer kliniskt orienterat samarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.