GrönNano - innovativ vattenhantering

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med GrönNano är att utveckla innovativa varor och tjänster för omhändertagande av dagvatten, där hänsyn tas till estetik, miljöpåverkan, teknisk funktion, och ekonomi, samt att utveckla metoder för ökad implementering. GrönNano tar ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan, genom kombination av grön infrastruktur (såsom gröna tak, dagvattenbiofilter och -dammar) och avancerad reningsteknik (såsom membranfiltrering, kemisk fällning och reaktiva filter) för de mest förorenade dagvattnen.

Resultat och förväntade effekter

Underlag för den optimala planeringsprocessen för dagvatten (DV) har tagits fram för att öka implementeringen av DV-behandling. DV från olika områdestyper har provtagits och reningskomponenter har har testats för dessa DV. Vidare har reningsanläggningar byggts och drift- och underhållsrekommentationer har tagits fram. Paket med helhetslösningar har utvecklats för försäljning på svensk och internationell marknad. GrönNanos lösningar bidrar till minskad miljöpåverkan från DV på sjöar och vattendrag, minskad risk för översvämningar samt estetiskt attraktiva livsmiljöer.

Upplägg och genomförande

GrönNano har delats in i övergripande arbetsområden baserat på fem teman med fokus på 1) Den optimala planerings-, drift- och underhållsprocessen, 2) Dagvattnets innehåll, transport och val av reningsmetod, 3) Dagvattensystem för vackrare stad, volymsutjämning och rening, 4) Avan¬cerade reningskomponenter för dagvattensystem 5) Innovationsutveckling och internationalisering. Inom arbetsområdena har avgränsade delprojekt genomförts i nära samarbete med involverade parter. Arbetet har genomförts i form av workshoppar, laboratoriestudier samt studier i fält.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00804

Statistik för sidan