GrönNano - Innovativ dagvattenhantering

Diarienummer 2018-00441
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 13 246 497 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering 2018 (vår)

Syfte och mål

Syftet med GrönNano3 är att implementera och utveckla innovativa metoder för hållbar dagvattenhantering för att bidra till attraktiva städer, renare vattendrag och bättre livsmiljöer med ökad biologisk mångfald som gynnar människors hälsa. Målet är att skapa nya biofilteranläggningar, tillämpa dagvattenmodeller för att beräkna fördöjningseffekter av öppna dagvattenlösningar med hög pålitlighet, inkludera reningsmetoder i modellberäkningar av dagvattenkvalitet och ta utvecklingen av avancerade reningsmetoder (membranfiltrering, kemisk fällning) till en ny nivå.

Förväntade effekter och resultat

I GrönNano3 utvecklas avancerade reningsmetoder för dagvatten, kemisk fällning och membranrening. Grön infrastruktur implementeras i fullskala och verktyg för dess ekonomiska värdering utvärderas. En metod för tömning av sediment i dammar utvecklas vidare. En skärmdamm utvärderas och en prototyp för sedimentationsraster tas fram och testas. Ett provtagningsprogram för dagvatten och en handlingsplan för mikroskräp utvecklas. Olika takmaterials miljöpåverkan bedöms. Urbanhydrologiska modeller förbättras map hur olika fördröjningsåtgärder påverkar dagvattenflöden.

Planerat upplägg och genomförande

GrönNano3 är indelat i fem arbetspaket med fokus på 1) Avancerad dagvattenrening, 2) Dagvattenrening med grön infrastruktur, 3) Modeller för dagvattenkvalitet och utveckling av bedömningskriterier, 4) Fördröjning med grön infrastruktur, och 5) Affärsutveckling och helhetslösningar. Inom arbetspaketen genomförs avgränsade delprojekt i nära samarbete med involverade parter. Arbetet genomförs i form av implementeringar, tester och studier i full-, pilot- och laboratorieskala, utveckling av modeller och planer samt workshopar och utbildningar.

Externa länkar

hemsida GrönNano3

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.