Gröna Täta Tak - GTT

Diarienummer 2018-00440
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Byggteknik, BORÅS
Bidrag från Vinnova 5 945 739 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering 2018

Syfte och mål

Genom projektet Gröna Täta Tak vill vi kraftigt höja kompetensen bland aktörer som arbetar med gröna tak med ökad samhälls- och affärsnytta på flera plan. Vi tar fram underlag och riktlinjer för specifika nya frågeställningar som kan införas i den befintliga Grönatakhandboken vilket undanröjer marknadshinder för en ökad marknad för gröna tak. Bl a kommer projektet genom demonstrationer att arbeta med brandsäkerhet, skötselaspekter och säkerställa att Gröna tak kommer in i svenskt regelverk och standardiseringsarbete på ett tydligt och förbättrande sätt.

Förväntade effekter och resultat

Gröna tak får ett större genomslag i svenska städer med ökad användning vilket i sin tur ökar städers resiliens mot klimatförändringar, bevarar eller ökar deras biodiversitet, samt möjliggör nya rekreationsytor. Genom projektet undanröjs hinder för ökad användning av gröna tak då bl a brandaspekter, skötselanvisningar och dagvattenhantering förtydligas och utreds. Kunskapsnivån hos aktörer i branschen höjs vilket ger hållbara lösningar och ökat förtroende för gröna tak hos fastighetsägare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller 4 arbetspaket: 1. Utmaningar: Här behandlas frågeställningar som rör bl a brandsäkerhet, dagvattenhantering och skötselaspekter. 2. Policy och regelverk: Behandlar bl a medverkande kommuners och fastighetsägares policy vad gäller Gröna tak. 3. Informationsspridning och samverkan: Kunskapsuppbyggnad av generellt och riktat material samt dess spridning till relevanta målgrupper via olika kanaler. 4. Demonstrationer: Utgör ett effektivt sätt att i begränsad skala både testa och bidra till utveckling av nya koncept och produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.