Gröna Täta Tak - GTT

Diarienummer 2018-00440
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Byggteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 5 945 739 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2018 (spring)

Syfte och mål

Genom projektet Gröna Täta Tak vill vi kraftigt höja kompetensen bland aktörer som arbetar med gröna tak med ökad samhälls- och affärsnytta på flera plan. Vi tar fram underlag och riktlinjer för specifika nya frågeställningar som kan införas i den befintliga Grönatakhandboken vilket undanröjer marknadshinder för en ökad marknad för gröna tak. Bl a kommer projektet genom demonstrationer att arbeta med brandsäkerhet, skötselaspekter och säkerställa att Gröna tak kommer in i svenskt regelverk och standardiseringsarbete på ett tydligt och förbättrande sätt.

Förväntade effekter och resultat

Gröna tak får ett större genomslag i svenska städer med ökad användning vilket i sin tur ökar städers resiliens mot klimatförändringar, bevarar eller ökar deras biodiversitet, samt möjliggör nya rekreationsytor. Genom projektet undanröjs hinder för ökad användning av gröna tak då bl a brandaspekter, skötselanvisningar och dagvattenhantering förtydligas och utreds. Kunskapsnivån hos aktörer i branschen höjs vilket ger hållbara lösningar och ökat förtroende för gröna tak hos fastighetsägare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller 4 arbetspaket: 1. Utmaningar: Här behandlas frågeställningar som rör bl a brandsäkerhet, dagvattenhantering och skötselaspekter. 2. Policy och regelverk: Behandlar bl a medverkande kommuners och fastighetsägares policy vad gäller Gröna tak. 3. Informationsspridning och samverkan: Kunskapsuppbyggnad av generellt och riktat material samt dess spridning till relevanta målgrupper via olika kanaler. 4. Demonstrationer: Utgör ett effektivt sätt att i begränsad skala både testa och bidra till utveckling av nya koncept och produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.