Grå-gröna systemlösningar för hållbara städer

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Borås
Bidrag från Vinnova 9 462 541 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

övergripande målet är att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där hårdgjorda ytor och annan markbyggnation är dimensionerade för aktuella laster samtidigt som de bidrar till att hantera hög dagvattenbelastning. Detta ger bästa möjliga miljö för stadens gröna ytor. Risken för bestående skador på grund av översvämningar och förorening av vatten minskar signifikant. I detta arbete skapas dessutom anläggningstekniska lösningar och tjänster som ger svenska aktörer marknadsfördelar

Resultat och förväntade effekter

Bättre förhållanden för etablering av och ökad vitalitet hos stadsträd. Förbättrat lokalt klimat, ökad infiltration och minskat bidrag till global uppvärmning. Minskade problem pga översvämning Dagvattenlösningar som byggindustrin kan implementera i sina byggprojekt, inkluderande dränerande betong Nya produkter och anläggningssystem som får en ökad inhemsk och exportmarknad Expertsystem för dimensionering av markstensbelagda ytor och överbyggnad för lång livslängd Minskad användning av naturgrus

Upplägg och genomförande

Projektet är indelat i 8 arbetspaket. En interdisciplinär styrgrupp med konsortiets samtliga parter övervakar projektet och deltar aktivt i uppföljning och resultatspridning. Den vetenskapliga projektledningen hanteras av CBI tillsammans med de 7 WP-ledarna och MinBaS. Samtliga partners: Kick-off, mid-term och slutmöte, arbetsmöte för effektiv samordning, 2 workshops Respektive WP: Kvartalsvisa arbetsmöten, halvårsvis samordnade WP-överskridande för bättre projektintegration. CBI koordinerar även samverkan med finska CLASS och, samman med SLU, BiodiverCity

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01271

Statistik för sidan