Gameifierad kunskapsutveckling och attraktionskraft för stål och metaller i en hållbar värld

Diarienummer 2018-00788
Koordinator FRAMTIDSMUSÉET I DALARNA
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång 2017-05078-en

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla en första pilotinstallation av en kunskapsmodul som sedan ingår i en av de innovationsmiljöer som 2047 Science center har för avsikt att utveckla i syfte att skapa nya förutsättningar för långsiktig regional och nationell tillväxt, baserat på basindustriella styrkeområden som skog och stål. Målet är att på ett nytt pedagogiskt digitaliserat sätt synliggöra kopplingarna mellan naturvetenskapliga ämnen och de processer som leder fram till produkter som kan utforma våra framtida hållbara samhällen.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är genomfört så har Ovako AB i Hofors en första digitaliserad fysisk kunskapsmodul där man i samverkan med 2047 Science Center erbjuder besökare ett exempel på gameifierat lärande som ökar kunskapen om de processer som leder fram till hur återvunnet stål kan användas i olika produkter som bidrar till hållbar utveckling. Avsikten är att kunskapsmodulen ska utgöra en pilotinstallation för en hel innovationsmiljö kring hur återvunnet stål kan produceras och användas för att nå mål i agenda 2030.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska genomföras som en viktig del av ett stort utvecklingsarbete som man nu genomför hos 2047 Science Center. Projektet kommer att genomföras som ett pilotprojekt för hur gameifiering kan användas för att skapa insikt och förståelse för industriella processer och hur råvaror kan vidareförädlas i kedjor som ger upphov till nya produkter, nya materialegenskaper samt ökad sysselsättning och tillväxt. En projektgrupp kommer att etableras med pedagoger från 2047, spelutvecklare från Tension och med material och produktexperter från Ovako och Swerea.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.