Från ord till handling - Hållbarhetsledningssystem för social acceptans

Diarienummer 2017-02199
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Industriell Ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 660 100 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förbättra den svenska gruvindustrins hållbarhetsarbete genom att utveckla och införa ett hållbarhetsledningssystem (HLS) för social acceptans som baserat på intressentdialog skapar, implementerar, värderar och utvecklar hållbara arbetsprocesser längs hela värdekedjan.

Förväntade effekter och resultat

Med utgångspunkt i företagets behov och befintliga ledningssystemsarbete (”göra saker rätt”), kommer vi att utveckla och integrera ett intressentdrivet och värdebaserat ("göra rätt saker”) HLS. Projektet avser att testa om tidigare forskning som är mer konceptuell till sin natur, går att tillämpa i praktiken. HLS ska integreras i företagets befintliga verksamhetsledningsarbete och kommer därmed att ge ett viktigt bidrag till empirisk forskning kring hur CSR praktiseras med ett inifrån perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras med hjälp av; 1. Litteraturstudier 2. Interaktiva workshops 3. Intressentenkäter 4. Intressentintervjuer 5. Utveckling och dokumentering av HLS 6. Spridning av resultat via nationella och internationella konferenser samt vetenskapliga publikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.